මෙන්න ජය පිරිතේ තේරුම..

සිරි ධිති මති තේජෝ – ශ්‍රී සෞභාග්‍ය ධෛර්ය්‍ය බුද්ධි තේජස් ඇත්තා වූ,

ජයසිද්ධි මහිද්ධි මහා ගුණං – ජය සිද්ධි මහා ඉර්ධි මහා ගුණ ඇත්තා වූ,

අපරිමිත පුඥඤාධිකාරස්ස – අප්‍රමාණ පුණ්‍ය සම්භාරයක් ඇත්තා වූ,

සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්ථස්ස – සකලාන්තරාය දූරීභූත කිරිමට ශක්තිය ඇත්තා වු ද,

භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස – ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ ගේ,

ද්වත්තිංස මහාපුරිසලක්ඛණානු භාවේන – දෙතිස් මහ පුරිස් ලකුණු අනුහසින් ද,

අසිත්‍යනුභ්‍යඤජනලක්ඛණානුභාවේන – අසූ අනු භ්‍යඤ්ජන ලකණු අනුහසින් ද,

අට්ටුත්තරසතමංගලලක්ඛණානුභාවේන – එකසිය අටක් මගුල් ලකුණු අනුහසින් ද,

ඡබ්බණ්ණරන්ස්‍යානුභාවේන – සවණක්ඝණ බුදුරැස් අනුහසින් ද,

කේතුමාලානුභාවේන – කේතුමාලාවේ අනුහසින් ද,

දස පාරමිතානු භාවේන – දස පාරමිතා අනුහසින් ද,

දස උප පාරමිතානු භාවේන – දස උපපාරමිතා අනුහසින් ද,

දස පරමත්ථ පාරමිතානු භාවේන – දස පරමත්ථ පාරමිතා අනුහසින් ද,

සීලසමාධිපඤ්ඤානුභාවේන – සිලසමාධිප්‍රඥාවන්ගේ අනුහසින් ද,

බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන – බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් අනුහසින් ද,

තේජානු භාවේන – තේජස්වල අනුහසින් ද,

ඉද්ධ්‍යානු භාවේන – ඉර්ධියේ ආනුභාවයෙන් ද,

බලානුභාවේන – බලයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද ,

ඤෙය්‍යධම්මානුභාවේන – දතයුතු සියලු ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

චතුරාසීතිසහස්සධම්මඛන්ධානුභාවේන – අසූහාරදහසක් ධර්මස්ඛන්ධයේ අනුහසින් ද,

නවලොකුත්තරම්මානු භාවේන – නව ලොව්තුරු දහමේ අනුහසින් ද,

අට්ටංගිකමග්ගානුභාවේන – ආර්යඅෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අනුහසින් ද,

අට්ඨසමාපත්‍යානුභාවේන – අට සමවත් අනුහසින් ද,

ඡළභිඤ්ඤානුභාවේන – ෂඩ් අභිඤ්ඤාවන්ගේ අනුහසින් ද,

මෙත්තා කරැණා උපේක්ඛානුභාවේන – මෙත්තා කරැණා උපේෂාවන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

සබ්බපාරමිතානුභාවේන – සියළු පාරමිතාවන්ගේ අනුහසින් ද,

රතනත්තයසරණානුභාවේන – තෙරුවන් සරණේ අනුහසින් ද,

තුය්හං සබ්බරෝග – ඔබගේ සියළු රෝග ද,

සෝක උපද්දවා – ශෝකයන් ද උපද්‍රවයන් ද,

දුක්ඛදොමනස්සුපායාසා – සියළු දුක්දොම්නස් ද,

විනස්සන්තු – දුරුවේවා.

සබ්බසංකප්පා තුය්හං සමිජ්ඣන්තු – ඔබගේ සියළු පැතුම් ඉටුවේවා.

දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්සජීවේනසමංගිකෝ හෝතු සබ්බදා – දීර්ඝායුෂ ලබා සතවසක් ජීවත් වීමේ වාසනාව උදාවේවා.

ආකාස පබ්බත වනභූමි තටාක – අහස පර්වත වන භූමි තටාකයන්ද,

ගංගා මහාසමුද්ද – ගංගා හා මහා සමුද්‍රයට ද,

ආරක්ඛක දේවතා – අධිගෘහිත වූ සියළු දෙවියෝ,

සදා තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු – සදාකල්හිම ඔබ රැක දේවා,

සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානු භාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන – සියළු බුද්ධ ධම්ම සංඝ ආනුභාවයෙන් ද,

බුද්ධරතනං ධම්මරතනං සංඝරතනං තින්නංරතනානං ආනුභාවේන – බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් ගේ බලයෙන් ද,

චතුරාසිති සහස්සධම්මඛන්ධානුභාවේන – අසූහාරදහසක් ධරමස්ඛන්ධයේ ආනුභාවයෙන්ද,

පිටකත්තයානුභාවේන – තුන් පිටකයේ ආනුභාවයෙන් ද,

ජිනසාවකානුභාවේන – බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

සබ්බේ තේ රෝගා සබ්බේ තේ භයා සබ්බේ තේ අන්තරායා සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනස්සන්තු – ඔබගේ සියළු රෝග බිය අන්තරායන් උවදුරු අසුභ නිමිති ද අවමංගල්‍යයන් ද විනාශ වේවා,

ආයුවඩ්ඪකෝ ධනවඩ්ඪකෝ සිරිවඩ්ඪකෝ යසවඩ්ඪකෝ බලවඩ්ඪකෝ වණ්ණවඩ්ඪකෝ සුඛවඩ්ඪකෝ හෝතු සබ්බදා – අයු වැඩේවා, ධනය දියුණු වේවා, සිරිය වැඩි වේවා, යසස බලයද දියුණු වේවා, පැහැය වැඩිවේවා, සැපය තව වැඩි වේවා නිදුක් බව වේවා, සදා කල්හිම ජයම වේවා,

දුක්ඛ රොග භයාවේරා සොකා සබ්බබේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තුච තේජසා – සියලු දුක් රෝ බිය සෝක උවදුරු වෛරය අනතුරු අනේකය දුරුව යේවා ලැබී සාමය,

ජයසිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ථිභාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වණ්ණෝ ච භොග වුද්ධිංච යසවා සතවස්සෝච ආයු චජිවසිද්ධිච හොතු තේ – ජය ධන ලාභ යහපත වාසනාව ද, සැප බල සිරිය ආයුෂ සිරුර පැහැය ද, සම්පත් යසස දියුණුව ලබමින් නොම ද, සියවස් ආයු ලැබ ඔබ සැරදේ නිබඳ

ඔබ සීලයේ පිහිටා පිරිත් කියන්න.. අහන්න.. තේරුම දැන ගන්න.. ඔබට සෙත සැලසේවි
තෙරුවන් සරණයි

පින්තූරය

දියවැඩියාවට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඹෟෂධය

diyawadiyawa

කෙටි දුරකතන අංක

වැදගත් තොරතුරු රැසක් හෙළිකර දෙන කෙටි දුරකතන අංක හදුනාගනිමු

Short Code TP Nos

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී පොලිසියෙන් උපදෙස්‌ මාලාවක්‌

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී දෙපාර්ශවය විසින්ම සැලකිලිමත් වියයුතු උපදෙස්‌ මාලාවක්‌ පොලිස්‌ මූලස්‌ථානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් ඉඩම් විකිණීමේදී මිලදී ගැනීමේදී නොයෙකුත් අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට පැමිණිලි ලැබීම නිසා මෙම උපදෙස්‌ මාලාව නිකුත් කළ බව පොලිස්‌ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස්‌ අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය. එම උපදෙස්‌ මෙසේය.

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදීසැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

හැකිතාක්‌ දුරට ගැනුම්කරුගේ නීතිඥ හා නොතාරිස්‌වරයකු යොදා ගැනීම.

විකුණුම්කරුගේ පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් හා ඔහුගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂා කර නිවැරැදි ඉඩමේ අයිතිය තහවුරු කිරීම. ජාතික හැඳුනුම්පතෙන් පමණක්‌ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවීම. (ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් සකස්‌ කරන හෙයින්) මේ පිළිබඳව ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ වටපිටාවෙන් හා ග්‍රාම නිලධාරියාගෙන් පරීක්‍ෂා කළ හැකිය.

විකුණුම්කරුට පූර්ව අයීතින් පැමිණි අයිතිකරුවන් පරීක්‍ෂා කර නිවැරැදි ඉඩමේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම.

ප්‍රකාශන ඔප්පුවකින් එම ඉඩම විකිණීම කරන්නේනම් වෙනත් අයිතිකරුවන් සිටීද, නැතිනම් මොහුගේ අත්සන්, පදිංචිය පිළිබඳ පළාතේ අයගෙන් හා ග්‍රාමසේවකවරයාගේ තොරතුරු විමසා තහවුරු කර ගැනීම. කුමන අවස්‌ථාවකදී හෝ ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී විශ්වාසය මත හිස්‌ කොළවලට අත්සන් නොකිරීමටත් සම්පූර්ණ නොකරන ලද ඔප්පු පිටපත්වලට අත්සන් නොකිරීමටත් සම්පූර්ණ කරන ලද ඔප්පු පිටපත් වලට කියවා බලා විකුණුම්කරයක්‌ද උකස්‌ කරයක්‌ද යන්න තහවුරු කර අත්සන් කිරීම.

විකුණුම්කරු ඉඩම විකිණීමට හදිසි කරන්නේනම් හා වටිනාකම ඉතා අඩු තක්‌සේරුවකින් කරන්නේනම් වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න. (විදේශ ගතවන බවට හෝ මුදල් හදිසියකට බව පවසා)

තමාට නොතේරෙන භාෂාවකින් ඔප්පු ලියා ඇත්නම් එය කියවීමට හැකි තමාගේ පාර්ශවයේ අයෙකු ලවා කියවා බලා අත්සන් කිරීම.

විකුණුම්කරය ඇටෝර්ණි බලපත්‍රකරුවකු විසින් විකිණීමට ක්‍රියා කරන්නේනම් එහි නියම හිමිකරු සත්‍ය වශයෙන්ම විදෙස්‌ගත වී ඇද්ද? නොඑසේනම් වෙනයම් හේතුවක්‌ මත මෙම ඇටෝර්ණි බලය ලබාදී තිබේද, මෙම ඇටෝර්ණි බලපත්‍රය සත්‍ය එකක්‌දැයි තහවුරු කර ගත යුතුය.

දේපල විකුණුම්කරු සමග හැකි සෑම අවස්‌ථාවකම ස්‌ථාවර දුරකථනයක්‌ මගින් සම්බන්ධ වීමට ක්‍රියා කිරීම. විකුණන ඉඩමට බෙදුම් නඩුවක්‌ ඇති අවස්‌ථාවකදී එකී බෙදුම් නඩුවේ පාර්ශ්ව කරුවන්ගෙන් මෙම දේපල මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඉහත බෙදුම් නඩු තීන්දුව ලැබුණු විට එය වෙනත් පත්ඉරුවක ලියාපදිංචි වන හෙයින් හා ඉන් පසු බෙදුම් නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන්ට නැවත වෙනත් පාර්ශ්වයකට විකිණීමට හැකියාව ඇති හෙයින් ඒ පිළිබඳව පරීක්‍ෂාකාරීව සිට අදාළ පත්ඉරුවේ එය ලියාපදිංචි කිරීම.

දේපල මිලදී ගැනීමට මුදල් ගෙවීමේදී හැකි සෑම අවස්‌ථාවකදීම මුදලින් ගනුදෙනු නොකර බැංකු අණකර භාවිත කිරීමට ක්‍රියා කිරීම.

දේපල මිලදී ගැනීම සඳහා ඔප්පු ලියන අවස්‌ථාව ඡායාරූපගත කිරීම මගින් විකුණුම්කරු පසු අවස්‌ථාවේදී හඳුනා ගැනීමට හැකියාව තිබීම.

ඉඩම් හිමිකරුවන් විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

01. තමා සතු හිස්‌ ඉඩම් ඇත්නම් නිරතුරුවම පරීක්‍ෂාකාරීව සිටින්න. නිරන්තරයෙන් ඉඩම අවට පදිංචිකරුවන් සමග සම්බන්ධතාවයක්‌ ගොඩනගා ඔවුන් දැනුවත් කර තබන්න.

ෆ එකී ඉඩම ඔවුනට අයිති බව සඳහන් කරමින් බැනරයක්‌ හෝ දැන්වීමක්‌ මගින් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සැලැස්‌වීම.

ෆ වැටක්‌ හෝ තාප්පයක්‌ මගින් ඉඩම ආවරණය කර ගැනීම.

ෆ යම් සැකයක්‌ ඇත්නම් අදාළ ඉඩම් රෙජිස්‌ට්‍රාර් කාර්යාලයට කේවියට්‌ තහනමක්‌ යොදන්න.

02. විකිණීමට අදාළ ඉඩමේ ඔප්පු පිටපත් හා පිඹුරුපත් කිසිවිටකත් අන් සතු නොකරන්න.

03. දේපල අයිතිකරු ඉඩමක්‌ උකස්‌ කිරීමේදී සත්‍ය වශයෙන්ම උකස්‌ ඔප්පුවක්‌ද යන්න තහවුරු කර ගත යුතුය. ඔප්පුවේ ස්‌වභාවය තේරුම් නොගතහොත් එය විකුණුම්කර ඔප්පුවක්‌ ලෙස වංචනිකව සැකසිය හැකිය.

04. හැකිතාක්‌ දුරට තැරැව්කරුවන්ගෙන් තොරව ගණුදෙනු කිරීමට වගබලා ගත යුතුය.

05. ඇටෝර්ණි බලපත්‍රයක්‌ මගින් දේපළ පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීමට වෙනත් අයකුට පැවරීමේදී විශ්වාසවන්ත අයකුට පමණක්‌ ඇටෝර්ණි බලපත්‍රයක්‌ මගින් පැවරීම.

divaina/2012/01/24/

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්….

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්….
පෙම්බස් දෙඩුවෙමු උයන් කොනෙක හිද……
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැනලැබ ගත්තෙමු……
දෙපාවාරු නැත ඔබ හැර යන්නට…..//

නිල් තණ පලසෙහි ගැටුන දෙපාවයි…….
කෝල හැගුම් කෙළි කවට සිනාවයි…..//
මල් නැටුමයි කළ ගෙඩි නැටුමයි……
මගේ දෑස තුල යළිත් ඇදේවිද……..//

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්…..
පෙම් බස් දෙඩුවෙම් උයන් කොණෙක හිද……//
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැන ලැබ ගත්තෙමු……
දෙපා වාරු නැත ඔබ හැර යන්නට…….//

නෙත කදුළින් හසකැනින් මුවා කල…..
සොදුරු පැතුම් පුරවා මන මත් කල…..//
මගෙ කෙළිලොල් විය ගෙවුනු වගයි…..
මා හැදු පාසල් මවුනි දයාදර……//

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්……
පෙම් බස් දෙඩුවෙමු උයන් කොනෙක හිද……..
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැන ලැබ ගත්තෙමු…….
දෙපා වාරු නැත ඔබ හැර යන්නට……//

බංග්ලාදේශ බෞද්ධ සංහාරය අපට දෙන පණිවුඩය


බංගලිදේශයෙන් අපිට ගෙන්වා ගත හැකි දේ බොහෝය. කෙසේ වුවත් මේ ඉදිරිපත් කරන්නට යන දේ නම් ගෙන්වා ගත නොහැකිය. නමුත් අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවනි. ඒ හරහා වැටී සිටින මුලාවකින් පාඨකයාට මිදෙන්නට හැකියාවක්‌ ලැබේ. ඉන් මත

ු අත්වන්නට නියමිත ව්‍යසනයකින් මිදෙන්නට අවස්‌ථාවක්‌ පෑදෙනු නොඅනුමානය. මෙම ලිපියෙහි එකම අරමුණ පාඨකයාට ඒ වැටී සිටින මිථ්‍යාව තේරුම් කර දෙන්නට උත්සාහයක්‌ දැරීම පමණි.

මෙම ලිපියට පදනම්වන කරුණු මතු වන්නේ ලියුම්කරු සහ බංගලිදේශයේ ප්‍රාදේශීය බෞද්ධ සමිතියක නායකයෙකු (අපි ඔහුව චවුද්‍රී ලෙස හඳුන්වමු) සමඟ හුවමාරු වූ අවසන් විද්යුත් ලිපි පණිවුඩයයි. ලියුම්කරු චවුද්‍රීගෙ මතය එකහෙලාම පිළිගන්නවාද නැතිද යන කාරණය ලිපියේ අග දක්‌වා කියවීමෙන් පාඨකයාට මනාව තීරණය කළ හැකි වෙයි. පාඨක ස්‌වයං අවබෝධය වඩා ප්‍රබල හා උසස්‌ චෛතසිකයක්‌ බැවින් චවුද්‍රීව පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම පාඨකයා තුළින්ම මතු විය යුත්තේය.

ඔහුගේ විද්යුත් පණිවුඩයේ එක ඡේදයක්‌ ආරම්භ වන්නේ මේ අයුරිනි.

We have Srilankan community here.You will be happy to learn that Buddhists of Bangladesh gifted Ashes of Lord Buddha to Your country’s president few years agoas a symbol of friendship .Srilankan community has also helped todecorate Bodhi tree in a pagoda in dhakacity

තේරුම – මෙහෙ ලංකාවේ අය ඉන්නවා. ඔබට සන්තෝෂ හිතේවි දැනගත්තම බෙංගලි බෞද්ධයො බුදු හාමුදුරුවන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා ඔබේ රටේ ජනාධිපතිට මිත්‍රත්වය වෙනුවෙන් තෑගි කළා කියලා. ලංකාවේ අය ගොඩක්‌ උදව් කරල තියෙනවා ඩකා නගරයේ පන්සලේ බෝධින් වහන්සේ සරසන්නටත්.

ඉහත ඉංග්‍රීසි පණිවුඩය ලියා ඇත්තේ බෞද්ධයෙක්‌ බවට සැක නැති බව පාඨක ඔබට වැටහෙනු නොඅනුමානය. බංග්ලාදේශයේ අබෞද්ධයකු බුදු දහම ගැන මෙපමණ කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් මේ අයුරින් ලියන්නට ඇති සම්භාවිතාව බින්දුව විය හැක.

තවත් ඡේදයක්‌ පහතින් දැක්‌වේ.

Here the attacks on Buddhists was held by allied government and other political parties. Muslims were angry on us about Rohingya’s issue on Myanmar . So they created an issue and vandalized our century old pagodas. I do not think that we will get any fair legal help from government . If Myanmar atttacks on Rohigya’s again we will be victim again

තේරුම – බෙංගලි බෞද්ධයින්ට පහර දුන්නෙ ආණ්‌ඩුවේ හවුල්කරුවන් සහ තවත් දේශපාලන පක්‌ෂ ක්‍රියාකාරීන් මියන්මාරයේ රොහින්ගියා ගැටුම නිසා බෙංගලි මුස්‌ලිමුන් බෞද්ධ අපි ගැන දැඩි වෛරයකින් පසුවුණා. මේ නිසාම සුළුÊ කාරණයක්‌ නිර්මාණය කරගෙන සියවස්‌ ගණනක්‌ පැරණි පන්සල් මොවුන් විනාශ කර දැම්මා. බෙංගලි ආණ්‌ඩුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ නෛතික සහයක්‌ ලැබේද කියල හිතන්නත් බෑ. තව පාරක්‌ මියන්මාරයේ රොහින්ගියා ප්‍රශ්නය මතු වුණොත් අපි ආයෙත් බිල්ලට අහුවෙනවා සැකයක්‌ නෑ.

අළු යට තිබූ ගිනි පුපුරු මොනවා දැයි දැන් ඉතාම පැහැදිලිය. බංග්ලාදේශයේ පන්සල් 10 කට හෝ ඊට වඩා ප්‍රමාණයක්‌ වනසන්නටත් බෞද්ධ නිවාස ගණනාවක්‌ අළු කර දමන්නටත් මුල් වූ කාරණය දැන් ඉතාම ප්‍රත්‍යක්‌ෂ වෙයි. නැත්නම් මාධ්‍යයෙන් කියනා පරිදි බාගෙට පිළිස්‌සුනු කුරාණයක පින්තූරයකට බෞද්ධයෙකු ටැග් වීම ( එනම් පින්තූරයට නම වැටීම) තරම් ක්‌ෂුද්‍ර කරුණක්‌ මෙපමණ වැනසීමකට මුල් වේ දැයි සිතීම පවා අතිශයින්ම විහිලුවකි. එබැවින් මේ බංග්ලාදේශයේ බෞද්ධයින්ව සංහාරය කරන්නට මුල් වූයේ ඉහත කී කරුණු දෙකෙන් කුමක්‌ නිසා දැයි තීරණය කිරීම ලියුම්කරු විසින් පාඨක ඔබට කරයි.

විද්යුත් පණිවුඩයේ තවත් වැදගත් ඡේදයක්‌ පහත දැක්‌වේ.

If Muslims are majorities in a country they treat other religion’s people in their country as a second class people It is very pathetic that they build mosque near our Buddhist pagoda . One they they will grab the land we will be landless people in our country . I do not find any difference between educated and illiterate Muslims .They are all same . Even news media remain silent when it comes attack on minority
තේරුම – මුස්‌ලිමුන් රටක බහුතරයක්‌ නම් ඔවුන් රටේ මුස්‌ලිම් නොවන අයට සලකන්නේ දෙවැනි පන්තියේ අයට වගේ. ඔවුන් අපේ බෞද්ධ විහාරයක්‌ ආසන්නයේම මුස්‌ලිම් පල්ලියක්‌ හදපු එකට හරිම කණගාටුයි. මොකද ටිකෙන් ටික මොවුන් ඉඩම් අල්ලාගෙන පන්සලත් අල්ලාගෙන යන නිසා අනාගතයේදී බෞද්ධ අපි රටේ ඉඩම් නැති මිනිස්‌සු බවට පත්වේවි. උගත් සහ නූගත් මුස්‌ලිමුන් අතරෙ කිසිම වෙනසක්‌ මම දකින්නෙ නෑ. ඔක්‌කොම එකයි. මාධ්‍යයත් බෞද්ධ සුළුතරයට එල්ල වෙන ප්‍රහාර ගැන එක ප්‍රචාරයක්‌වත් නෑ.

චවුද්‍රී පවසන්නේ බොරුවක්‌ නොවන බව ඉතාම ප්‍රත්‍යක්‌ෂ නොවේද ? මැදපෙරදිග සේවයට යන සිංහල කාන්තාවන්ට අත්වන ඉරණම සහ එහි සේවය කරනා අයගේ අත්දැකීම් සැලකූ විට චවුද්‍රීගේ ප්‍රකාශය අරුමයක්‌ නොවන්නේය. තවද ක්‍රිස්‌තියානින්ට හින්දුන්ට නැති පුදුමාකාර අන්දමේ පන්සල් ළඟින්ම පල්ලි ගැසීමේ අමාරුවක්‌ මුස්‌ලිමුන්ට ඇත. පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය, කිරින්ද රජ මහා විහාරය, කූරගල සෙනසුන, රංගිරි දඹුලු විහාරය සහ මහමෙවුනා පුදබිම් මීට මනා උදාහරණ වේ. බිම් මට්‌ටමේ ශ්‍රී ලංකාවේ යථාර්ථය සහ චවුද්‍රී පවසන පරිදි බංග්ලාදේශයේ බෞද්ධයින් මුහුණ දෙන යථාර්ථය මනාව අංගසමව සමපාත වී තිබේ. ඉඩම් සම්බන්ධයෙන්ද සැලකූ විටද වෙනසක්‌ නැත. බෞද්ධ පුදබිම්වල කර ඇති ආක්‍රමණයන් බැලු විට චවුද්‍රිගේ එම ප්‍රකාශයේත් සැක නැති වී යයි.

පණිවුඩයේ ඊළඟට තිබූ තවත් ඡේදයක්‌ පහතින් දැක්‌වේ.

I try to respect all religions . after seeing broken pieces of Lord buddha , I felt that my mind also broken with Broken Buddha statue When Islam is a minority in a country it calls for harmonious relationship with other religions . But when Muslims become majority they try to wipe out other religions.

තේරුම – මම උත්සාහ කළා හැම ආගමකටම ගරු කරන්න. නමුත් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගෙ කැඩුන කෑලි දැක්‌කම මට දැනෙන්නේ මගෙ හිතත් කෑලිවලට කැඩිලා ගිහින් කියලයි. ඉස්‌ලාමය රටේ සුළුතරයක්‌ වෙලා තියෙද්දී එයාල කතා කළේ අනික්‌ ආගම් එක්‌ක සහජීවනවාදී සම්බන්ධතාවන් පවත්වන්නයි. එහෙම වුනාට මුස්‌ලිම් අය රටේ බහුතරය වුනාට පස්‌සෙ ඉස්‌ලාම් හැර අනික්‌ ආගම් හැම එකක්‌ම නැති කරවන්න තමයි හැම උත්සාහයක්‌ම දරන්නේ.

බෞද්ධ පුදබිම් ආක්‍රමණය කරද්දී මුනිවත රැක්‌කත් ලංකාවෙ මුස්‌ලිමුන් බුදුදහම ප්‍රමුඛ රටේ ඇති අනික්‌ ආගම් සමඟ පුදුමාකාර අයුරින් සහජීවනයෙන් වෙසෙන්නට සියලු වෙර දරයි. පන්සලේ නෝම්බි ඇරීම මීට හොඳම උදාහරණයකි. තවද අවුරුදු උත්සව, ප්‍රසිද්ධ පන්සල්වලට දක්‌වන ආධාර සහ දන්සැල් පැවැත්වීම මඟින් ද මෙය මනාව තහවුරු වෙයි. ඒ මුස්‌ලිම් සුළුතරයක්‌ වෙසෙන ප්‍රදේශවලය. නමුත් ඔවුන් බහුතරයක්‌ වෙසෙන නැගෙනහිර මෙය හාත්පසින්ම වෙනස්‌ය. එහි පන්සල් වලට ආධාර දෙනවා වෙනුවට එය සතු ඉඩම් සියල්ලම පාහේ අල්ලාගෙන ඇත. යම් චෛත්‍යයන් ඩෝසර් කර බිමට සමතලා කර ඇත. පුරාවස්‌තු වලට ඇසිඩ් වත්කර විනාශ කර ඇත.

මේ අනුව බැලු විට චවුද්‍රී පවසන පරිදි බංග්ලාදේශයේ මුස්‌ලිමුන් සුළුතරයක්‌ වී සිටියදී තිබූ වාතාවරණය ලංකාඟෙ මුස්‌ලිමුන් සුළුතරයක්‌ වෙසෙන ප්‍රදේශවල පවතින වාතාවරණයට සමාන වෙයි. තවද මුස්‌ලිමුන් බහුතරයක්‌ වූ විට බංග්ලාදේශ බෞද්ධයින් මුහුණ පෑ තත්ත්වය මුස්‌ලිමුන් ලංකාවේ බහුතරයක්‌ වෙසෙන නැගෙනහිර තත්ත්වයට ඉතාම සමීප බවක්‌ පෙනේ. එය එසේ නම් ලංකාවේ බහුතරය මුස්‌ලිමුන් වූ විට තත්ත්වය කුමක්‌ වේ දැයි සිතා ගැනීම පාඨක ඔබට බාර කෙරේ.

විද්යුත් පණිවුඩයේ අවසාන ඡේද කිහිපයකට පෙර තිබූ කොටසක්‌.

Here in Chittagong Hill tracts majority of the indigenious people are Buddhists.They were majority in there till 1977’s . But govt allowed muslim settlers to build house there in by violating agreement in 1978. now muslims are becoming majority there and administrations with the help with army and other law enforcing agencies are protecting muslim settlersf;areu

තේරුම – චිතගොන් කඳුකරය වන මේ ප්‍රදේශයේ අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් ජීවත් වෙන ජනතාව බෞද්ධයෝ. 1977 වෙනකල් 100%ක්‌ම හිටියෙ බෞද්ධයොයි. නමුත් ආණ්‌ඩුව 1978 ගිවිසුම උල්ලංඝනය කරලා මුස්‌ලිම් ජනාවාස මේ ප්‍රදේශයෙ හදල දුන්නා. දැන් මේ ප්‍රදේශයේත් මුස්‌ලිම් අය බහුතරයක්‌ වෙමින් ඉන්නවා. රාජ්‍ය නිලධරීන්, හමුදාවේ සහ පොලීසියේ සහය ඇතුව තව තවත් රැකිලා ඉන්නවා.

වර්තමානයේ ලංකාවේ මුස්‌ලිමුන් බහුතරයක්‌ වෙසෙන ප්‍රදේශවලින් බොහොමයක්‌ 1970 දශකයේදී සිංහල බහුතරයක්‌ ජීවත්වූ ප්‍රදේශ වෙති. විශේෂයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ සහ අනෙක්‌ බොහෝ තදාසන්න ප්‍රදේශ මීට කදිම උදාහරණ වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැක. අපේ බෙංගලි සහෝදර බෞද්ධයින් මුහුණපාන මේ උග්‍ර ආක්‍රමණය අපේ රටෙත් ක්‍රියාත්මක වෙන බවට දැන් කිසිදු සැකයක්‌ නැත. වෙනසකට ඇත්තේ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයෝ තවමත් බහුතරයක්‌ වීමත් බෙංගලි බෞද්ධයින් එරටේ සුළුතරයක්‌ වීම පමණි.

මේ ලිපිය කියවන සමහරකට ඉදිරිපත් කර ඇති විද්යුත් ලිපියේ කොටස්‌ කෘතිම ඒවාදෝ කියා සැක මතු විය හැක. මන්ද වර්තමානයේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කිරීමත් එක්‌තරා අයුරක කලාවක්‌ වී ඇති නිසාය. එය සාධාරණ අදහසකි. නමුත් චවුද්‍රී විද්යුත් ලිපියෙන් ඉදිරිපත් ආකාරයෙන්ම ලංකාවේත් මේ ආක්‍රමණය ක්‍රියාත්මක වේ නම්, චවුද්‍රීලා සුළුතරයක්‌ වීමට හේතුපාදක වූ කරුණු ඒ අයුරින්ම සමමිතිකවී ලංකාවේත් පවතියි නම් විද්යුත් ලිපියේ කොටස්‌ කෘතිම වීමෙන් ඇති අරුත කුමක්‌ද විමසිය යුතුය. චවුද්‍රී පවසන දෑ කෘතීම වේ නම් කිසිසේත්ම බෙංගලි බෞද්ධයින් සුළුතර මුහුණපාන තර්ජනයත් ලාංකීය බෞද්ධයින් මුහුණපාන තර්ජනයත් ඉහත ගෙන ආ කරුණු ප්‍රකාරව අංගසමව සමපාත විය නොහැක. එබැවින් දිගින් දිගටම යමෙක්‌ චවුද්‍රී කියන්නේ බොරුවක්‌ කියා පාරම් බායි නම් ඔහුගේ විඤ්Æණය පරික්‌ෂා කර බැලිය යුතුය.

එබැවින් චවුද්‍රී තම විද්යුත් පණිවුඩයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ හෘද සාක්‌ෂියම බවට දැන් කිසිදු විවාදයක්‌ නැත. එනිසාම පහතින් ඉදිරිපත් කෙරෙන චවුද්‍රියේ විද්යුත් පණිවුඩයේ වැදගත්ම ඡේද කිහිපය සලකමු.

I think this will help u to know about our past and present situation on Buddhist i have already commented this in a page I want to share about our Bangladeshi Buddhist history a little and present situation with you . Once Buddhists was the majority in Bangladesh

තේරුම – මම හිතනවා මේ කරුණු උදව් කරාවි ඔබට දැනගන්න බෙංගාලි බෞද්ධයන්ගේ අතීත සහ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන. මේ ගැන කලිනුත් මම ලියල ඇති. ඒ ටික ඔබට බෙදාදෙන්න වුවමනායි. මොකද අතීතයේදී බංගලිදේශයේ බහුතරය වුණේ බෙංගලි බෞද්ධයෝ.

When Muslims are majority in a country they can not TOLERATE other minority groups like Hindu’s as well as Indigenous Buddhist people in Hill tracts in Bangladesh …But when they are minority in other countries they demand religious harmony ???. Bangladeshi Buddhists ruled major parts of Bangladesh about 400 years through “PAAL Dynasty” nearly one thousand year ago .They were secular in nature. They did not commit any communal violence.But those are all history now . People do not remember them . People keep in mind majority’s history, minority’s history is now fading frown Muslims came to Bengal in the Year 1208. And they forcefully converted many Hindus as well as Buddhists . I felt disheartened when I see mosque was built in the area of Paharpur Pagoda ( a thousand year old pagoda, it is also an archeological site declared by UNESCO,It was built by PAAL Dynasty ) in Bogra district of Bangladesh . But we can not do anything.People are stealing Paharpur Buddhist Pagoda bricks to build their own house. I realize that people do not see equally the world as you will see.

තේරුම – මුස්‌ලිමුන් බංගලිදේශයෙ බහුතරයක්‌ වුණාට පස්‌සෙ එයාලට හින්දුවරු සහ කඳුකරයේ ස්‌වදේශික බෞද්ධ කණ්‌ඩායම් දකිද්දී ඉවසන්න බෑ. නමුත් මුස්‌ලිම් අය සුළුතරයක්‌ වෙලා බංගලිදේශයෙ ඉන්නකොට ආගමික සහජීවනයක්‌ ඉල්ලනවා ¾ (zකොහොමද හොරේZ යන්න ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු තුනෙහි තේරුම විය හැක) බෙංගලි බෞද්ධයෝ පාල් පෙලපත හරහා බංග්ලාදේශයේ වැඩි ප්‍රදේශයක්‌ සියවස්‌ හතරක්‌ තිස්‌සේ පාලනය කළා. එයාලා ආගම් වලට විශේෂයක්‌ දැක්‌වූයේ නෑ. එයාලා අන්‍යාගමික කණ්‌ඩායම් වලට හිරිහැර කළේ නෑ. ඒවා ඔක්‌කොම ඉතිහාසේ වැළලිලා, මිනිස්‌සුන්ට මතක නෑ. නමුත් මිනිස්‌සු බෙංගලි බෞද්ධ බහුතරයේ ඉතිහාසය මතක තියාගෙන ඉන්නවා. මුස්‌ලිමුන් බංගලිදේශයට ආවෙ ක්‍රිස්‌තු වර්ෂ 1208 දී. එයාලා බලෙන් හින්දු අය සහ බෞද්ධයො ගොඩක්‌ මුස්‌ලිම් කෙරෙව්වා.

අවුරුදු දාහකටත් වඩා පරණ යුනෙස්‌කෝවෙන් ලෝක උරුමයක්‌ කියල නම් කරපු බොග්‍රා දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ පහර්පූර් ප්‍රදේශයේ පන්සලක ඉඩමක හදපු මුස්‌ලිම් පල්ලිය දකින කොට අවුරුදු දහස්‌ ගාණක උරුමයක්‌ නේද මේ වනසන්නේ විකෘති කරන්නේ කියලා වැටහෙනකොට හදවත කකියනවා. අපිට මොකුත් කරන්න බෑ. ඒ පැත්තෙ අය පහර්පූර් චෛත්‍යයෙ ගඩොල් හොරකම් කරලා තමන්ගෙ ගෙවල් හදා ගන්නවා. එයාල කවුද කියල අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙ නෑනෙ. මිනිස්‌සු ලෝකේ සමානාත්වය දකින්නෙ නෑ කියල මට වැටහෙනවා මේ කරුණු වලින්.

Actually … no one can save us from brutality of Muslims . Because here educated and uneducated muslims behave in similar way.

තේරුම – ඇත්තටම මුස්‌ලිමුන්ගේ ප්‍රචන්ඩ ආක්‍රමණයෙන් අපිව බේර ගන්න දැන් කාටවත් බෑ. මොකද උගත් සහ නූගත් කියන මුස්‌ලිම් දෙවර්ගයම හැසිරෙන්නෙ එකම විදියට නිසා.

චවුද්‍රී ප්‍රමුඛ බෙංගලි බෞද්ධයින්ට අත්වී ඇති ඉරණම කෙතරම්දැයි කියා පාඨකයාට තීරණය කිරීමට තවත් අටුවා ටිකා අවශ්‍ය වන්නේ නැත. අවශ්‍ය වන්නේ ළිං මැඩියෙකුට පමණි. ඔහු ඔහුගේ දුක වේදනාව මෙපමණ අවදානමක්‌ ගනිමින් (විද්යුත් පණිවුඩයේ තාක්‌ෂණික මූලාශ්‍ර සෙවූ පසු ඔහුගේ ජීවිතය පවා අනතුරට ලක්‌විය හැක) ලියුම්කරුට ප්‍රකාශ කරන්නේ එකම ෙච්තනාවෙනි. ඒ නම් යම් දිනක ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයින් සුළුතරයක්‌ වූ විට චවුද්‍රීට සිදූවූ පරිද්දෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ අපටත් නිහඬ වීමට වෙයිදෝ නොවෙයිදෝ කියන ගැටලුවට වහා පිළිතුරු සොයන්න කියා ලයාන්විතව බැගෑපත් වීමයි. බංගලිදේශයෙන් මේ මොහොතේ ලංකාවට ලැබුණු වටිනාම දෙය මෙය විය යුතුය බව ලියුම්කරුගේ ස්‌වාධීන මතයයි.
පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පඤ්ලෝක හිමි
දිවයින 22/10/2012

පින්තූරය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජය ලාං‍ඡනය

පින්තූරය

ඹබ දන්නවාද ?

මේ සිංහල අපගෙ රටයි …

මට බොහෝ අය කිව්වේ ජාතිවාදියෙක් කියල..
ඔව් මම ජාතිවාදියෙක්..
මම ජාතිවාදියෙක් කියල කියුවට අමුතු දෙයක් වෙන්නෑනේ.
මම සිංහල නම්, දෙමල නම්, මුස්ලිම් නම් මම හදුන්වන්නේ ජාතිවාදියෙක් ලෙසයි..
හැබැයි මම සිංහල කියල ඕන තැනක කියනවා ..

ශ්‍රී ලාංකික කියල ජාතියක් ලංකාවේ නැනේ …
කොහෙද තියෙන්නේ?..
ජපන් අයගේ රට ජපන් නම් , බාසාව ජපන් නම් ..
මැලේසියාවේ අය මැලේ ජාතිය නම් , බාසව මැලේ නම් ..
ශ්‍රී ලංකාව සිංහලයන්ගේ රට.
මැරුවත් ඒක කියන්න ඕන …
අවුරුදු 2500ක ඔප්පුවක් ඔබටත් මටත් තියෙනවා…
නමුත් අපේ කාලකන්නි ජාතිය ඉන්නේ නිදාගෙනයි …
අවරුදු2500ක ලෙයින් ලියපු ඔප්පුව අපේ මුතුන් මිත්තෝ අපට දීල තියෙනවා .
ඊලග පරපුරට ඒ ඔප්පුව දෙනවා මිසක් කාටවත් මායිම් කණු ගහන්න දෙන්න බෑ…
මම සිංහල කියන හැමෝම ජාතිවාදීයි. එකේ ඇති වැරද්දක් නෑ…
කොළඹ පල්ලි 100 ක් තියෙනවා නම් 98 ක්ම බලෙන් හදාගත්තපුව.
හැම තැනම පල්ලි ..මේ ගැන කව්රුත් කතාකරනවද ..
අපි නැතුව මේ ගැන කතා කරන්නේ කවුද?
කතාකරන්න ගත්තම මම ජතිවදියෙක්ලු …
අවුරුදු 2500 ඔප්පුවක් තියෙන අපි
අයිතිකාරයෝ වගේ නැතිව
බෝඩිම්කාරයෝ වගේ ඉන්නේ ඇයි…
අපි තවම මානසික වහල්ලු වගේ හිතන්නේ ..
සුද්ද ඉවත්කරන්න ගිය ගමනේ ධර්මපාල තුමා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා උනේ..
නමුත් යනකම්ම ගැහුවනෙ,නැවට නගින්න සුදානම් වෙලා එතුමා කිවේ,
උබල දැනගනිල්ලා සුද්ද ගියාට පස්සේ කළු සුද්දෝ ටිකක් හැදෙනවා
හාමුදුරුවන්ට උන් ඉනාබෙහෙත් කවනවා කීවා…
දැන් සමහරක් හාමුදුරු වරු ඉනබෙහෙත් කාල ඉන්නේ…
මේ රටේ කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් කවදාවත් බයවෙන්න හොද නෑ.
මොකටද බය වෙන්නේ…
සටන් කරන්න ඕන, නිවටයෝ වගේ ඉන්න එපා..
අද බෞද්ධයා ගහක් යට සිල් රෙද්දක් පොරවාගෙන ඉදල හරියන්නෑ…..පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමිපාණන් වහන්සේ.

බංග්ලාදේශයේ පූජනීය ස්‌ථාන ආරක්‌ෂා කරන්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් අරමුදලක්‌


බංග්ලාදේශයේ බෞද්ධ විරෝධීන් විසින් විනාශ කරන ලද බෞද්ධ පූජනීය ස්‌ථාන පහළවක්‌ ප්‍රතිසංස්‌කරණය කිරීම සඳහා මහනුවරදී (10 දා) අරමුදලක්‌ ආරම්භ කරන ලදී.

“බංග්ලාදේශයේ බෞද්ධ විහාරස්‌ථාන ප්‍රතිසංස්‌කරණ අරමුදල “අස්‌ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අග්ගමහා පණ්‌ඩිත උඩුගම ශ්‍රී බුද්ධරක්‌ත ස්‌වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද රුපියල් ලක්‍ෂයක මුදලෙ

න් ආරම්භ වුණු බව අරමුදල පිහිටුවීමේ මූලික සාකච්ඡාවේදී මධ්‍යම පළාත් ආණ්‌ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා පැවැසීය.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ අනුමැතිය ඇතිව මල්වතු අස්‌ගිරි මහානායක ස්‌වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් බංග්ලාදේශ පූජනීය ස්‌ථාන ප්‍රතිසංස්‌කරණ අරමුදල ස්‌ථාපිත කළ බව ආණ්‌ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා පැවැසීය.

ශ්‍රී දළදා මාළිගාවෙන් අරමුදලට රුපියල් දස ලක්‍ෂයක්‌ පරිත්‍යාග කිරීමට දියවඩන නිළමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා තීරණය කර ඇත.

මහජන බැංකුව මහනුවර ශාඛාවේ 003100190046543 අංක දරණ ගිණුමට සහ ලංකා බැංකුව මහනුවර අධිශ්‍රේණි ශාඛාව ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් අංක 73877990 වෙත මුදල් බැර කළ හැකිය.

අරමුදලේ පරිත්‍යාග ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ බංග්ලාදේශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මාර්ගයෙන් බෞද්ධ විහාරස්‌ථාන ප්‍රතිසංස්‌කරණ කටයුතු සඳහා ලබාදීමට පියවර ගනු ලැබේ.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්‌ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම කරනු අනාවරණය විණි.

දිවයින 2012/10/13