මේ නගරය මා ඹබ මුන ගැසුන නගරයයි – සිංහල කැරෝකී

Advertisements