පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා ……..

පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා
සිතුම් විහඟ කැල වසඟ කලා
මඟතොට රැදි නෙත් දහක් වසා
මතකද අප නෙත් කතා කලා

කවුරුද ඔබ මා ඉන්නේ කොතැනා
නොම විමසා පෙම ඉඟිමැරුවා
සොඳුරු වසන්තෙක මොහොතක සුවපා
වෙන්වූවා අප සුසුම් දරා

පිපුණු මලක හැඩ

මතකේ මැවෙනා පෙර රූ ඡායා
හමුවේදෝ යලි සිත සනහා
ඔබෙ නමටයි මා පාරමි පුරණා
ඇසේවිදෝ මේ ගී මාලා

පිපුණු මලක හැඩ ……..

ගායනය හා සංගීතය : ශාලිත අබේවික්‍රම