මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි – මගේ දැයට දළදා හිමි සරණයි

මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි – මගේ දැයට දළදා හිමි සරණයි
සැපතින් සපිරුණු නිවහල් දෙරණයි – උපතින් මා හට මේ හැම උරුමයි…