දළදා වන්දනාව

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේලා අතුරින් එක් දළදා වහන්සේ නමක් තවුතිසා දෙවු ලොවෙහිය,

තවත් දළදා වහන්සේ නමක් නා ලොවෙහිය, තවත් දළදා වහන්සේ නමක් ගන්ධාර දේශයෙහිය,

තවත් දළදා වහන්සේ නමක් සිංහල දේශයෙහිය.

Advertisements