තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ – ගුණදාස කපුගේ

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ
ඉර හඳ මිරිකා දිය කර සාගර යේ
අඳුරේ උන්නෙමි ලොවම එපා වී
මා හැර දා ඈ ගිය දවසේ ….. //

දුක පැවසූවෙමි අසනා කෙනක් නැති
පාලු මැකූවෙමි තනියට කෙනෙක් නැති
තැවුනේ දැවුනේ පිරිසිදු සිතකින්
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කල උමතුවෙනි

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ …………………

නුවර උයන් මැද හමුවූ ලඳුන් ඇති
යටැසි බැලු නෙත් රහසින් කථා නැති
තැවුනේ දැවුනේ පිරිසිදු සිතකින්
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කල නිසාවෙනි…..

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ ………………….

ගායනය – ගුණදාස කපුගේ ශූරීන්