උපුල් නුවන් විදහා – සිංහල කැරෝකී

උපුල් නුවන් විදහා ……………………..