මෙන්න ජය පිරිතේ තේරුම..

සිරි ධිති මති තේජෝ – ශ්‍රී සෞභාග්‍ය ධෛර්ය්‍ය බුද්ධි තේජස් ඇත්තා වූ,

ජයසිද්ධි මහිද්ධි මහා ගුණං – ජය සිද්ධි මහා ඉර්ධි මහා ගුණ ඇත්තා වූ,

අපරිමිත පුඥඤාධිකාරස්ස – අප්‍රමාණ පුණ්‍ය සම්භාරයක් ඇත්තා වූ,

සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්ථස්ස – සකලාන්තරාය දූරීභූත කිරිමට ශක්තිය ඇත්තා වු ද,

භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස – ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ ගේ,

ද්වත්තිංස මහාපුරිසලක්ඛණානු භාවේන – දෙතිස් මහ පුරිස් ලකුණු අනුහසින් ද,

අසිත්‍යනුභ්‍යඤජනලක්ඛණානුභාවේන – අසූ අනු භ්‍යඤ්ජන ලකණු අනුහසින් ද,

අට්ටුත්තරසතමංගලලක්ඛණානුභාවේන – එකසිය අටක් මගුල් ලකුණු අනුහසින් ද,

ඡබ්බණ්ණරන්ස්‍යානුභාවේන – සවණක්ඝණ බුදුරැස් අනුහසින් ද,

කේතුමාලානුභාවේන – කේතුමාලාවේ අනුහසින් ද,

දස පාරමිතානු භාවේන – දස පාරමිතා අනුහසින් ද,

දස උප පාරමිතානු භාවේන – දස උපපාරමිතා අනුහසින් ද,

දස පරමත්ථ පාරමිතානු භාවේන – දස පරමත්ථ පාරමිතා අනුහසින් ද,

සීලසමාධිපඤ්ඤානුභාවේන – සිලසමාධිප්‍රඥාවන්ගේ අනුහසින් ද,

බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන – බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් අනුහසින් ද,

තේජානු භාවේන – තේජස්වල අනුහසින් ද,

ඉද්ධ්‍යානු භාවේන – ඉර්ධියේ ආනුභාවයෙන් ද,

බලානුභාවේන – බලයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද ,

ඤෙය්‍යධම්මානුභාවේන – දතයුතු සියලු ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

චතුරාසීතිසහස්සධම්මඛන්ධානුභාවේන – අසූහාරදහසක් ධර්මස්ඛන්ධයේ අනුහසින් ද,

නවලොකුත්තරම්මානු භාවේන – නව ලොව්තුරු දහමේ අනුහසින් ද,

අට්ටංගිකමග්ගානුභාවේන – ආර්යඅෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අනුහසින් ද,

අට්ඨසමාපත්‍යානුභාවේන – අට සමවත් අනුහසින් ද,

ඡළභිඤ්ඤානුභාවේන – ෂඩ් අභිඤ්ඤාවන්ගේ අනුහසින් ද,

මෙත්තා කරැණා උපේක්ඛානුභාවේන – මෙත්තා කරැණා උපේෂාවන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

සබ්බපාරමිතානුභාවේන – සියළු පාරමිතාවන්ගේ අනුහසින් ද,

රතනත්තයසරණානුභාවේන – තෙරුවන් සරණේ අනුහසින් ද,

තුය්හං සබ්බරෝග – ඔබගේ සියළු රෝග ද,

සෝක උපද්දවා – ශෝකයන් ද උපද්‍රවයන් ද,

දුක්ඛදොමනස්සුපායාසා – සියළු දුක්දොම්නස් ද,

විනස්සන්තු – දුරුවේවා.

සබ්බසංකප්පා තුය්හං සමිජ්ඣන්තු – ඔබගේ සියළු පැතුම් ඉටුවේවා.

දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්සජීවේනසමංගිකෝ හෝතු සබ්බදා – දීර්ඝායුෂ ලබා සතවසක් ජීවත් වීමේ වාසනාව උදාවේවා.

ආකාස පබ්බත වනභූමි තටාක – අහස පර්වත වන භූමි තටාකයන්ද,

ගංගා මහාසමුද්ද – ගංගා හා මහා සමුද්‍රයට ද,

ආරක්ඛක දේවතා – අධිගෘහිත වූ සියළු දෙවියෝ,

සදා තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු – සදාකල්හිම ඔබ රැක දේවා,

සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානු භාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන – සියළු බුද්ධ ධම්ම සංඝ ආනුභාවයෙන් ද,

බුද්ධරතනං ධම්මරතනං සංඝරතනං තින්නංරතනානං ආනුභාවේන – බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් ගේ බලයෙන් ද,

චතුරාසිති සහස්සධම්මඛන්ධානුභාවේන – අසූහාරදහසක් ධරමස්ඛන්ධයේ ආනුභාවයෙන්ද,

පිටකත්තයානුභාවේන – තුන් පිටකයේ ආනුභාවයෙන් ද,

ජිනසාවකානුභාවේන – බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද,

සබ්බේ තේ රෝගා සබ්බේ තේ භයා සබ්බේ තේ අන්තරායා සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනස්සන්තු – ඔබගේ සියළු රෝග බිය අන්තරායන් උවදුරු අසුභ නිමිති ද අවමංගල්‍යයන් ද විනාශ වේවා,

ආයුවඩ්ඪකෝ ධනවඩ්ඪකෝ සිරිවඩ්ඪකෝ යසවඩ්ඪකෝ බලවඩ්ඪකෝ වණ්ණවඩ්ඪකෝ සුඛවඩ්ඪකෝ හෝතු සබ්බදා – අයු වැඩේවා, ධනය දියුණු වේවා, සිරිය වැඩි වේවා, යසස බලයද දියුණු වේවා, පැහැය වැඩිවේවා, සැපය තව වැඩි වේවා නිදුක් බව වේවා, සදා කල්හිම ජයම වේවා,

දුක්ඛ රොග භයාවේරා සොකා සබ්බබේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තුච තේජසා – සියලු දුක් රෝ බිය සෝක උවදුරු වෛරය අනතුරු අනේකය දුරුව යේවා ලැබී සාමය,

ජයසිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ථිභාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වණ්ණෝ ච භොග වුද්ධිංච යසවා සතවස්සෝච ආයු චජිවසිද්ධිච හොතු තේ – ජය ධන ලාභ යහපත වාසනාව ද, සැප බල සිරිය ආයුෂ සිරුර පැහැය ද, සම්පත් යසස දියුණුව ලබමින් නොම ද, සියවස් ආයු ලැබ ඔබ සැරදේ නිබඳ

ඔබ සීලයේ පිහිටා පිරිත් කියන්න.. අහන්න.. තේරුම දැන ගන්න.. ඔබට සෙත සැලසේවි
තෙරුවන් සරණයි

කෙටි දුරකතන අංක

වැදගත් තොරතුරු රැසක් හෙළිකර දෙන කෙටි දුරකතන අංක හදුනාගනිමු

Short Code TP Nos

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී පොලිසියෙන් උපදෙස්‌ මාලාවක්‌

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී දෙපාර්ශවය විසින්ම සැලකිලිමත් වියයුතු උපදෙස්‌ මාලාවක්‌ පොලිස්‌ මූලස්‌ථානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් ඉඩම් විකිණීමේදී මිලදී ගැනීමේදී නොයෙකුත් අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට පැමිණිලි ලැබීම නිසා මෙම උපදෙස්‌ මාලාව නිකුත් කළ බව පොලිස්‌ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස්‌ අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය. එම උපදෙස්‌ මෙසේය.

ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදීසැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

හැකිතාක්‌ දුරට ගැනුම්කරුගේ නීතිඥ හා නොතාරිස්‌වරයකු යොදා ගැනීම.

විකුණුම්කරුගේ පදිංචිය සම්බන්ධයෙන් හා ඔහුගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂා කර නිවැරැදි ඉඩමේ අයිතිය තහවුරු කිරීම. ජාතික හැඳුනුම්පතෙන් පමණක්‌ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවීම. (ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් සකස්‌ කරන හෙයින්) මේ පිළිබඳව ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ වටපිටාවෙන් හා ග්‍රාම නිලධාරියාගෙන් පරීක්‍ෂා කළ හැකිය.

විකුණුම්කරුට පූර්ව අයීතින් පැමිණි අයිතිකරුවන් පරීක්‍ෂා කර නිවැරැදි ඉඩමේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම.

ප්‍රකාශන ඔප්පුවකින් එම ඉඩම විකිණීම කරන්නේනම් වෙනත් අයිතිකරුවන් සිටීද, නැතිනම් මොහුගේ අත්සන්, පදිංචිය පිළිබඳ පළාතේ අයගෙන් හා ග්‍රාමසේවකවරයාගේ තොරතුරු විමසා තහවුරු කර ගැනීම. කුමන අවස්‌ථාවකදී හෝ ඉඩමක්‌ මිලදී ගැනීමේදී විශ්වාසය මත හිස්‌ කොළවලට අත්සන් නොකිරීමටත් සම්පූර්ණ නොකරන ලද ඔප්පු පිටපත්වලට අත්සන් නොකිරීමටත් සම්පූර්ණ කරන ලද ඔප්පු පිටපත් වලට කියවා බලා විකුණුම්කරයක්‌ද උකස්‌ කරයක්‌ද යන්න තහවුරු කර අත්සන් කිරීම.

විකුණුම්කරු ඉඩම විකිණීමට හදිසි කරන්නේනම් හා වටිනාකම ඉතා අඩු තක්‌සේරුවකින් කරන්නේනම් වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න. (විදේශ ගතවන බවට හෝ මුදල් හදිසියකට බව පවසා)

තමාට නොතේරෙන භාෂාවකින් ඔප්පු ලියා ඇත්නම් එය කියවීමට හැකි තමාගේ පාර්ශවයේ අයෙකු ලවා කියවා බලා අත්සන් කිරීම.

විකුණුම්කරය ඇටෝර්ණි බලපත්‍රකරුවකු විසින් විකිණීමට ක්‍රියා කරන්නේනම් එහි නියම හිමිකරු සත්‍ය වශයෙන්ම විදෙස්‌ගත වී ඇද්ද? නොඑසේනම් වෙනයම් හේතුවක්‌ මත මෙම ඇටෝර්ණි බලය ලබාදී තිබේද, මෙම ඇටෝර්ණි බලපත්‍රය සත්‍ය එකක්‌දැයි තහවුරු කර ගත යුතුය.

දේපල විකුණුම්කරු සමග හැකි සෑම අවස්‌ථාවකම ස්‌ථාවර දුරකථනයක්‌ මගින් සම්බන්ධ වීමට ක්‍රියා කිරීම. විකුණන ඉඩමට බෙදුම් නඩුවක්‌ ඇති අවස්‌ථාවකදී එකී බෙදුම් නඩුවේ පාර්ශ්ව කරුවන්ගෙන් මෙම දේපල මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඉහත බෙදුම් නඩු තීන්දුව ලැබුණු විට එය වෙනත් පත්ඉරුවක ලියාපදිංචි වන හෙයින් හා ඉන් පසු බෙදුම් නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන්ට නැවත වෙනත් පාර්ශ්වයකට විකිණීමට හැකියාව ඇති හෙයින් ඒ පිළිබඳව පරීක්‍ෂාකාරීව සිට අදාළ පත්ඉරුවේ එය ලියාපදිංචි කිරීම.

දේපල මිලදී ගැනීමට මුදල් ගෙවීමේදී හැකි සෑම අවස්‌ථාවකදීම මුදලින් ගනුදෙනු නොකර බැංකු අණකර භාවිත කිරීමට ක්‍රියා කිරීම.

දේපල මිලදී ගැනීම සඳහා ඔප්පු ලියන අවස්‌ථාව ඡායාරූපගත කිරීම මගින් විකුණුම්කරු පසු අවස්‌ථාවේදී හඳුනා ගැනීමට හැකියාව තිබීම.

ඉඩම් හිමිකරුවන් විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

01. තමා සතු හිස්‌ ඉඩම් ඇත්නම් නිරතුරුවම පරීක්‍ෂාකාරීව සිටින්න. නිරන්තරයෙන් ඉඩම අවට පදිංචිකරුවන් සමග සම්බන්ධතාවයක්‌ ගොඩනගා ඔවුන් දැනුවත් කර තබන්න.

ෆ එකී ඉඩම ඔවුනට අයිති බව සඳහන් කරමින් බැනරයක්‌ හෝ දැන්වීමක්‌ මගින් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සැලැස්‌වීම.

ෆ වැටක්‌ හෝ තාප්පයක්‌ මගින් ඉඩම ආවරණය කර ගැනීම.

ෆ යම් සැකයක්‌ ඇත්නම් අදාළ ඉඩම් රෙජිස්‌ට්‍රාර් කාර්යාලයට කේවියට්‌ තහනමක්‌ යොදන්න.

02. විකිණීමට අදාළ ඉඩමේ ඔප්පු පිටපත් හා පිඹුරුපත් කිසිවිටකත් අන් සතු නොකරන්න.

03. දේපල අයිතිකරු ඉඩමක්‌ උකස්‌ කිරීමේදී සත්‍ය වශයෙන්ම උකස්‌ ඔප්පුවක්‌ද යන්න තහවුරු කර ගත යුතුය. ඔප්පුවේ ස්‌වභාවය තේරුම් නොගතහොත් එය විකුණුම්කර ඔප්පුවක්‌ ලෙස වංචනිකව සැකසිය හැකිය.

04. හැකිතාක්‌ දුරට තැරැව්කරුවන්ගෙන් තොරව ගණුදෙනු කිරීමට වගබලා ගත යුතුය.

05. ඇටෝර්ණි බලපත්‍රයක්‌ මගින් දේපළ පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීමට වෙනත් අයකුට පැවරීමේදී විශ්වාසවන්ත අයකුට පමණක්‌ ඇටෝර්ණි බලපත්‍රයක්‌ මගින් පැවරීම.

divaina/2012/01/24/

පින්තූරය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජය ලාං‍ඡනය

පින්තූරය

ඹබ දන්නවාද ?

මේ සිංහල අපගෙ රටයි …

මට බොහෝ අය කිව්වේ ජාතිවාදියෙක් කියල..
ඔව් මම ජාතිවාදියෙක්..
මම ජාතිවාදියෙක් කියල කියුවට අමුතු දෙයක් වෙන්නෑනේ.
මම සිංහල නම්, දෙමල නම්, මුස්ලිම් නම් මම හදුන්වන්නේ ජාතිවාදියෙක් ලෙසයි..
හැබැයි මම සිංහල කියල ඕන තැනක කියනවා ..

ශ්‍රී ලාංකික කියල ජාතියක් ලංකාවේ නැනේ …
කොහෙද තියෙන්නේ?..
ජපන් අයගේ රට ජපන් නම් , බාසාව ජපන් නම් ..
මැලේසියාවේ අය මැලේ ජාතිය නම් , බාසව මැලේ නම් ..
ශ්‍රී ලංකාව සිංහලයන්ගේ රට.
මැරුවත් ඒක කියන්න ඕන …
අවුරුදු 2500ක ඔප්පුවක් ඔබටත් මටත් තියෙනවා…
නමුත් අපේ කාලකන්නි ජාතිය ඉන්නේ නිදාගෙනයි …
අවරුදු2500ක ලෙයින් ලියපු ඔප්පුව අපේ මුතුන් මිත්තෝ අපට දීල තියෙනවා .
ඊලග පරපුරට ඒ ඔප්පුව දෙනවා මිසක් කාටවත් මායිම් කණු ගහන්න දෙන්න බෑ…
මම සිංහල කියන හැමෝම ජාතිවාදීයි. එකේ ඇති වැරද්දක් නෑ…
කොළඹ පල්ලි 100 ක් තියෙනවා නම් 98 ක්ම බලෙන් හදාගත්තපුව.
හැම තැනම පල්ලි ..මේ ගැන කව්රුත් කතාකරනවද ..
අපි නැතුව මේ ගැන කතා කරන්නේ කවුද?
කතාකරන්න ගත්තම මම ජතිවදියෙක්ලු …
අවුරුදු 2500 ඔප්පුවක් තියෙන අපි
අයිතිකාරයෝ වගේ නැතිව
බෝඩිම්කාරයෝ වගේ ඉන්නේ ඇයි…
අපි තවම මානසික වහල්ලු වගේ හිතන්නේ ..
සුද්ද ඉවත්කරන්න ගිය ගමනේ ධර්මපාල තුමා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා උනේ..
නමුත් යනකම්ම ගැහුවනෙ,නැවට නගින්න සුදානම් වෙලා එතුමා කිවේ,
උබල දැනගනිල්ලා සුද්ද ගියාට පස්සේ කළු සුද්දෝ ටිකක් හැදෙනවා
හාමුදුරුවන්ට උන් ඉනාබෙහෙත් කවනවා කීවා…
දැන් සමහරක් හාමුදුරු වරු ඉනබෙහෙත් කාල ඉන්නේ…
මේ රටේ කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් කවදාවත් බයවෙන්න හොද නෑ.
මොකටද බය වෙන්නේ…
සටන් කරන්න ඕන, නිවටයෝ වගේ ඉන්න එපා..
අද බෞද්ධයා ගහක් යට සිල් රෙද්දක් පොරවාගෙන ඉදල හරියන්නෑ…..පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමිපාණන් වහන්සේ.

සිංහල බෞද්ධ සියලු දෙනා ඇසිය යුතු දේශනයක් – 2

සිංහල බෞද්ධ දූපුතුන් වෙනුවෙන් කරන ලද විශේෂ දේශනය –

අශෝක මැණික්ගොඩ සූරීන්

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ශ 2556/2012 නවම් මස 10 වන සිකුරාදා රත්නපුර වැලිමළුව විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වූ සුවිශේෂී දේශනය…

අශෝක මැණික්ගොඩ මහතාගේ දේශනයට පෙර, පූජ්‍ය යක්කලමුල්ලේ පවර හිමි විසින් කෙටියෙන් පවත්වන ලද කාලීන දේශනයත්, කේ. ජයතිලක මහතා විසින් පවත්වන ලද කෙටි දේශනයත් අඩංගු වේ.

 

විඩියෝ 1 කොටස
විඩියෝ 2 කොටස
විඩියෝ 3 කොටස
විඩියෝ 4 කොටස
විඩියෝ 5 කොටස

සතුට පිළිබඳ අලුත්ම මතය

දිවයින පුවත්පතේ 2012/05/20 දින පළවූ ලිපියකි.

සතුට පිළිබඳ අලුත්ම මතය

සතුට පිළිබඳව විද්‍යාඥයන්ගේ නවතම සොයා ගැනීම් පිළිබඳව කතා බහ කිරීමට හොඳම කාලය දැන් තමයි. අපි කියන විදිහට සතුට ඇතිවන්නේ අපේ හිතේ. අපි සිත කියල සරලව කිව්වට විද්‍යාත්මකව එය හඳුන්වන්නේ ස්‌නායු පද්ධතිය කියලා. මොළය එහෙම නැත්නම් මස්‌තිෂ්කය කියන්නේ ස්‌නායු පද්ධතියේ ප්‍රධානම කොටස. මේ කතා බහට හවුල්කර ගත යුතු තවත් පද්ධතියක්‌ තිබෙනවා. ඒ තමයි දේහ ආරක්‍ෂක පද්ධතිය හෙවත් ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය.

අපේ ආරක්‍ෂක හමුදාවේ වගකීම තමයි සතුරන්ගෙන් රට ආරක්‍ෂා කර ගැනීම. වර්තමානයේදී අපේ ආරක්‍ෂක හමුදාව බොහොම ශක්‌තිමත් සහ නිරන්තරව විමසිලිමත්. ඒකට හේතුව තමයි සතුරන්ට මුහුණදීලා ලබාගත්තු පන්නරය.දේහ ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතියත් අපේ ආරක්‍ෂක හමුදාවට සමානයි. විසබීජ එහෙමත් නැත්නම් බාහිරින් ඇතුළු වෙන ආගන්තුක අංශු තමයි දේහයේ සතුරෝ. වසංගත රෝග කාරක ලෙස හඳුන්වන්නේ වෛරස්‌ බැක්‌ටීරියා, දිලීර වැනි අංශු වලට.

අපේ දේහ ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය වෛරස්‌ බැක්‌ටීරියා වැනි ව්‍යාධිජනක අංශු විනාශ කර දැමීම සඳහා ප්‍රොටීන අංශු නිෂ්පාදනය කරනවා. ප්‍රතිදේහ කියලා හඳුන්වන්නේ මෙම ප්‍රොaටීන අංශු.මෙම කතා බහ ඉදිරියට ගෙන යැමේදී මට සිදු වී තිබෙන්නේ එක්‌ මොහොතකදී ඔබගේ අවධානය, ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය වෙතත් තවත් සුළු මොහොතකදී ස්‌නායු පද්ධතිය වෙතත් රැගෙන යැමටයි.සනීපාරක්‍ෂාව යනු විසබීජ වලින් හැකි පමණ ඈත් වී සිටීමයි. එනම් අපිරිසිදු පරිසරයෙන් හැකි පමණ ඈත් වී සිටීමයි.සනීපාරක්‍ෂාවට ඉහළම ප්‍රමුඛතාව දෙනු ලබන්නේ බටහිර ජාතිකයන්ය. මුල් ළමාවිය විසබීජවලින් හැකි පමණ ඈත්කර තැබීමට ඔවුන් වග බලා ගනී.ලෝකයේ ජීවත්වන සෙසු ජාතීන් සනීපාරක්‍ෂාව යන සංකල්පය මහා ඉහළින් පිළිනොගනී. ළමාවියේදී ඔවුන් බොහෝවිට වසංගත රෝගයන්ට ගොදුරු වේ.

සනීපාරක්‍ෂාව පිළිබඳ මහා ඉහළින් සැලකිලිමත් වන බටහිර ජාතීන් ජීවිතයේ පසුකාලීනව මානසික අවපීඩනයෙන් හෙවත් අසතුටෙන් ජීවත්වීමේ රෝගයට ගොදුරු වන බව අධ්‍යයන මගින් හෙළිදරව් කර ඇත.සනීපාරක්‍ෂාවට එතරම් වැදගත්කමක්‌ නොදෙන සෙසු ජාතීන් වඩාත් සතුටින් ජීවත්වේ.මා ලිපිය ආරම්භයේදී සඳහන් කළේ සතුට ඇතිවන්නේ හිතේ බවයි.සතුට යනු සහනය සැහැල්ලු බව විශ්වාසය වැනි හැඟීම් වල එකතුවකි. අප තුළ මෙම හැඟීම් ඇති කරන්නේ සෙරටෝනීනි නම් රසායනයයි. සෙරටෝනීනි යනු මොළය මගින් ස්‍රාවය කරන ස්‌නායු සම්ප්‍රේශකයකි.

සෙරටොනික්‌ ස්‍රාවය කිරීම හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන මොළයේ කොටසක්‌ පවතී. මෙම ප්‍රදේශය පුරෝලලාට භාහිකය ලෙස හඳුන්වයි.පුරෝලලාට භාහිකයේ සෙරටොනීන් ප්‍රතිග්‍රාහක ස්‌ථාන පවතී. සෙරටොනීන් ස්‍රාවය වන්නේ මෙම ප්‍රතිග්‍රාහක ස්‌ථාන උත්තේජනය වීම මගිනි.අපට සතුට දැනෙන්නේ සෙරටොනීන් නම් හෝමෝනය මගින් බව දැන් අපි දනිමු. දැන් අපි පැහැදිලි කරගත යුත්තේ සෙරටොනීන් ස්‍රාවය උත්තේජනය වන ආකාරයයි.මෙතෙක්‌ කල් විද්‍යාඥයන්ගේ මතය වුණේ ස්‌නායු පද්ධතිය සහ ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය අෙන්‍යාන්‍ය සම්බන්ධයක්‌ නැති ඉතා දුරස්‌ථ පද්ධතීන් දෙකක්‌ බවයි.

කෙසේ වුවද පර්යේෂකයන් දැන් ඔවුන්ගේ මතය වෙනස්‌ කර ඇත.ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය නිපදවන ප්‍රතිදේහ සහ ප්‍රතිශක්‌තිකරණ සෛල (T සෛල) වලට මොළයේ ආරක්‍ෂක පටල ඔස්‌සේ මොළය තුළට ගමන් කළ නොහැකි බව මෙතෙක්‌ පැවැති විශ්වාසයයි. එම මතය වැරදි බව පර්යේෂකයන් දැන් තහවුරු කරගෙන සිටිති.ප්‍රතිදේහ හෙවත් ප්‍රොaටීන අංශු මොළයේ ආරක්‍ෂක පටල ඔස්‌සේ ගමන් කර මොළය තුළටද ඇතුළු වේ.

මෙසේ මොළයේ අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරන ප්‍රොaටීන අංශු මොළයේ විවිධ කලාප වල පවතින ප්‍රතිග්‍රාහක ස්‌ථාන හා සම්බන්ධ වී ඒවා උත්තේජනය කරයි. එවිට එම ප්‍රදේශයට අදාළ හෝමෝන ස්‍රාවය කරයි.වෙනත් රෝගී තත්ත්වයක්‌ පිළිබඳව පර්යේෂණ කළ පර්යේෂකයන් පිරිසක්‌ අහඹු සොයා ගැනීමක්‌ කළේය.කිසියම් බැක්‌ටීරියාවකට එරෙහිව නිපදවන ප්‍රතිදේහ (ප්‍රොaටීන) මොළයේ ආරක්‍ෂක පටල ඔස්‌සේ ගමන් කර සෙරටෝනීන් ප්‍රතිග්‍රාහක ස්‌ථානය උත්තේජනය කරන බව ඔවුහු සොයා ගත්හ.

තවදුරටත් සොයා බැලීමේදී පැහැදිලි වූයේ මෙම බැක්‌ටීරියාව මයිකෝබැක්‌ටීරියම් වැකේ බවයි.ඔබේ ශරීරය තුළට මයිකෝබැක්‌ටීරියම් වැකේ ඇතුළු වූවා යෑයි සිතන්න. එම විසබීජය විනාශ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිදේහය ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතිය විසින් නිපදවයි. මෙම ප්‍රතිදේහ සමහරක්‌ මොළය තුළට ඇතුළු වී සෙරටෝනීන් ප්‍රතිග්‍රාහක ස්‌ථාන උත්තේජනය කරයි. එවිට සෙරටොනීන් ස්‍රාවය මේ ප්‍රතිඵලය ඔබේ සිතට සතුට ගලා ඒමයි.ශරීරයට ඇතුළු වූ විසබීජයට එරෙහිව දේහ ආරක්‍ෂක පද්ධතිය දැක්‌වූ ප්‍රතිචාරයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔබේ සිත සතුටට පත්වීමයි.

පිරිසිදුකම ගැන මහා ඉහළින් සිතන අයට සතුට ලබානොදී පිරිසිදුකම ගැන නොසිතන අයට සතුට ලබාදීම සොබා දහමේත් රහස දැන් ඔබ දනී.
සිංහල අලුත් අවුරුදු සමයේ සිතට සතුට ගෙනෙන බව මම මුලින් සඳහන් කළෙමි. එහි රහස සොයා ගැනීම සඳහා කවදා හෝ පර්යේෂණයක්‌ සිදුකිරීමේ ඉඩකඩද බැහැර කළ නොහැකිය. මෙම කාලයේදී මයිකෝබැක්‌ටීරියම් වැකේ බැක්‌ටීරියාව අපේ ශරීරයට වැඩිපුර ඇතුළු වන බව ඔවුන් ඔප්පු කළ හොත් ඔබ එය පිළිගැනීමට සූදානම්ද?

(Newsientist ඇසුරින්)

තිලක්‌ රණසිංහ

ත්‍රස්තවාදය පැරදීමේ මෙහෙයුමේ තෙවෙනි වසර සැමරුම – මැයි 18

කොට් ත්‍රස්තවාදය පරදා හෙටට අවුරුදු 3 යි.

අපේ විරුවන් දිනූ දේශය සදා කල් දිනේවා !

ත්‍රස්තවාදය පැරදීමේ මෙහෙයුමේ තෙවෙනි වසර සැමරුම - මැයි 18

පල්ලියේ භික්ෂු දඩයම

නෙත් FM බැලුම්ගල 2012-03-21 තුලින් අනාවරණය කරන ලද තරුණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා උපැවිදි කරවන, රටට ජාතියට ආදරය කරන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඝාතනය කරන මිෂනාරී අන්තවාදීන්ගේ කූඨ තිරිසන් නින්දිත වැඩ සටහනක තොරතුරු අනාවරණය…

මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයා ඉතාමත් අහිංසක ජාතියකි. සිංහල බෞද්ධයා තම ගමේ පන්සල තමන්ගේ මහගෙදර සේ සැළකීය. එය එදත් අදත් එසේමය… සිංහල බෞද්ධයා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අනුසාශනා අහන ඒ අනුව ක්‍රියා කරන ජාතියකි. මේ බව හොදින් තේරුම්ගත් මිෂනාරී (කතෝලික අන්තවාදින්) තරුණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මෙන්ම විහාරාධිපතින් වහන්සේලා සූක්‍ෂමව පන්සල සංවර්ධනය කරන්නට උදව් දෙන මුවාවෙන් හිතවත්කම් ගොඩනගා ගෙන උන් වහන්සේලා සහජීවනය තහවුරු කරන්නට සුහඳ හමුවලට පල්ලිය තුලට කැදවාගෙනිමින් මත් වතුරට, ලිංගිකත්වයට යොමුකොට උන් වහන්සේලාව කොටුකර ගන්නා අතර ඉන් පසු උන් වහන්සේලා ලවාම උතුම් සම්බුදු දහම වෙනුවට අධර්මය බෞද්ධයන්ට දී ඔවුන් අන්‍යාගමිකරණය කරනු ලබයි. මේ තිරිසන් කටයුත්ත නිසා සිංහල බෞද්ධයාත්, සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියත් විනාශය කරා යයි. එමෙන්ම රටට, ජාතියට විශාලතම ශක්තිය වූ තරුණ භික්‍ෂූ පරපුර ද රටට, ජාතියට අහිමි වන්නේය.

මේ කූඨ කුමන්ත්‍රණයේ අක්මුල් හෙළි කරන වැදගත් සිදුවීම් කිහපයක් සාක්ශි සහිතවම හෙළිදරව් කිරීමට ‍”නෙත් FM” (ලේබලයට පමණක් සීමා නොවූ) ජාතික නාලිකාවට හැකි විය. ඒ පිළිබදව සමස්ථ ජාතියේම ප්‍රණාමය ඔවුනට හිමිවිය යුතුය.
මේ කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් සියලු සාක්ශි සහිත මේ හඩපටය ඔබ අනිවාර්යෙන්ම නැරඹිය යුතුමයි. මේ අන්‍යාගමිකකරණ කුමන්ත්‍රයණය කෙතරම් සූක්ෂම හා භයානක එකක්දැයි ඔබට වැටහෙනු ඇත.