පරිගණකය යනු කුමක්ද ?

පරිගණකය ගැන හැඳින්වීම.

පරිගණකය

පරිගණකය අද අප සැමටම නැතිවම බැරි උපකරණයක් බවට පත්වෙලා තියෙනව. ඇයි ඒ ?  දැන් මිනිසා‍ කරණ කටයුතු විශාල පුමාණයකට පරිගණකය අත්‍යවශය උපකරණයක් බවට පත්වෙලා තියෙන‍වා එමෙන්ම  පරිගණකය මිනිසාගේ සැබෑ මිතුරෙකු වී හමාරයි.

අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ පරිගණකය කියන්නේ කියලා.

පරිගණකය යනු අප විසින් ලබාදෙන කිසියම් විධාන (Commands), දත්ත (Data) හා උපදෙස් (Instructions) වලට අනුව ඒවා කිසියම් සැකසීමකට (Processing) ලක් කළ හැකි, අවශ්‍ය වූටෙක අප හට ඒවා නැවත ලබා ගත හැකි, ඒවා තම මතකයතුළ තැන් පත්කර ගත හැකි. නැවත මතකය ආවර්ජනය කරමින් දත්ත ලබා දිය හැකි ඒමෙන් ම අපට අවශය පරිදි ක්‍රමලේඛනය (Programming) කළහැකි,  ඉලෙක්ටොනික උපකරණයකි.

පෙර කියු පරිදි පරිගණකය ක්‍රියා කරන්නේ අපි විසින් දෙන විධාන මෙන්ම තොරතුරු උපයෝගී කර ගෙනය. කුමන ‍‍‍හෝ මාධ්‍යයකින් පරිගණකය ‍ ‍‍වෙත ලබා දෙන තොරතුරු ආදානය (Data Input) නමින් හඳුන්වනු ලබයි. ආදානය (Input) කරනු ලබන දෙයක් ආකාර දෙකකින් යුක්තය. එනම්,

1. දත්ත(Data)

2. උපදෙස් (Instructions) යනුවෙනි.

අප පරිගණකය වෙත ලබා දෙන දත්ත (Data) ලෙස හඳුන්වන්නේ කිසියම් පිළීවෙලකට සකස් නොකරන ලද තොරතුරු සමූහයක් වන අතර එය පරිගණකය විසින් සක්ස විය යුතු ආකාරය විස්තර කරනු ලබන්නේ උපදෙස් (Instructions) මගිනි.