කොළඹ හැටි අද මෙහෙමයි.

අන්තර්ජාල පහසුකම් දෙන දුරකථන සමාගම් පොරොන්දු කඩලා

අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදෙන දුරකථන සමාගම් මහජනතාවට පොරොන්දු වන අයුරින් වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදී නැතැයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පවසයි.

රැහැන් සහිත සහ රැහැන් රහිත දුරකථන මගින් ලබාදෙන අන්තර්ජාල පහසුකම් පිළිබඳව කරනු ලැබූ සමීක්‍ෂණයකට අනුව මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි එම කොමිසම සඳහන් කරයි.

අදාළ සමීක්‍ෂණය කාර්යබහුල සහ කාර්ය බහුල නොවන අවස්‌ථාවන්හිදී 2010 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය දක්‌වා සිදුකර ඇත. ඒ අනුව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් අනුමත කර ඇති වේගසීමාවන් යටතේ අදාළ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට දුරකථන සමාගම් සමත්වී නැතැයිද හෙළිවී ඇත.

විස්තර සදහා

http://www.trc.gov.lk/about-us/events/168-trcsl-releases-broadband-download-speed-test-results.html

Broadband Download Speed Test Results

512kbps Services Month December 2010

Collective Download Speed Test Results of All Operators UK

Collective Download Speed Test Results of All Operators USA