පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්….

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්….
පෙම්බස් දෙඩුවෙමු උයන් කොනෙක හිද……
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැනලැබ ගත්තෙමු……
දෙපාවාරු නැත ඔබ හැර යන්නට…..//

නිල් තණ පලසෙහි ගැටුන දෙපාවයි…….
කෝල හැගුම් කෙළි කවට සිනාවයි…..//
මල් නැටුමයි කළ ගෙඩි නැටුමයි……
මගේ දෑස තුල යළිත් ඇදේවිද……..//

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්…..
පෙම් බස් දෙඩුවෙම් උයන් කොණෙක හිද……//
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැන ලැබ ගත්තෙමු……
දෙපා වාරු නැත ඔබ හැර යන්නට…….//

නෙත කදුළින් හසකැනින් මුවා කල…..
සොදුරු පැතුම් පුරවා මන මත් කල…..//
මගෙ කෙළිලොල් විය ගෙවුනු වගයි…..
මා හැදු පාසල් මවුනි දයාදර……//

පියමං කෙරුවෙමු මහ වෙල් මැද්දෙන්……
පෙම් බස් දෙඩුවෙමු උයන් කොනෙක හිද……..
ශිල්ප උගත්තෙමු ණැන ලැබ ගත්තෙමු…….
දෙපා වාරු නැත ඔබ හැර යන්නට……//