ත්‍රස්තවාදය පැරදීමේ මෙහෙයුමේ තෙවෙනි වසර සැමරුම – මැයි 18

කොට් ත්‍රස්තවාදය පරදා හෙටට අවුරුදු 3 යි.

අපේ විරුවන් දිනූ දේශය සදා කල් දිනේවා !

ත්‍රස්තවාදය පැරදීමේ මෙහෙයුමේ තෙවෙනි වසර සැමරුම - මැයි 18