අපේ ගාථා …..

මවට වඳින ගාථාව

දස මාසේ උරේ කත්වා
පොසේ සි උද්දි කාරණං
ආයූ දීඝං වස්සසතං
මාතු පාදං නමාමහං

පියාට වඳින ගාථාව

උද්ධිකාරෝ ආලිංගිත්වා
චුමිබිත්වා පියපුත්තකං
රාජ මජ්ජං සුපට්ටිත්තං
පීතුපාදං නමා මහං

මල් පූජා කරන ගාථා

පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන
පුඤ්ඤෙන මෙතෙන ලබාමි මොක්ඛං
පුප්ඵං මිලායාති යථා ඉධංමෙ
කායො තථා යාති විනාස භාවං

වර්‍ණ ගන්ධ ගුණෝපෙතං
එතං කුසුම සන්තතිං
පූජයාමි මුණින් දස්ස
සිරිපාද සරෝරුහෙ

පැන් පූජා කරන ගාථාව

සුගංධං සීතලං කප්පං
පසන්න මධුරං සුඛං
පානීය මේතං භගවා
පතිගංහාතු මුත්තම

සුවඳ දැහැත් පූජා කරන ගාථාව

නාග වල්ලී දලූ පෙතං
චුන්න පූග සමායුතං
තාම්බූලං පති ඝං හාතු
සතං පූජේමි දං දිනො

ගිලන් පස පූජා කරන ගාථාව

අධිවාසේතු නෝ භන්තේ
ගිලාන පච්චයං ඉමං
අනුකම්පං උපාදාය
පතිගංහාතු මුත්තමං

පැන් පූජා කරන ගාථාව

අධිවාසේතු නෝ භන්තේ
පානියං පරිකප්පිතං
අනුකම්පං උපාදාය
පතිගංහාතු මුත්තමං

චෛත්‍යය වඳින ගාථාව

වන්දාමි චේතියං සබ්බං
සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං
සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං
බුද්ධ රූපං සකලං සදා

බෝධීන් වහන්සේ වැඳීම

යස්සමූලේ නිසින්නෝව
සබ්බාරි විජයං අකා
පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්ථා
වන්දේතං බෝධිපාදපං

බුදුගුණ වන්දනාව

ඉතිපි සෝ භගවා අරහං
සම්මා සම්බුද්ධෝ
විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සුගතෝ
ලෝකවිදූ
අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථී
සත්ථා දේවමනුස්සානං
බුද්ධෝ
භගවාති

දහම් ගුණ වන්දනාව

ස්වාක්ඛාතෝ
භගවතා ධම්මෝ
සන්දිට්ඨිකෝ
අකාලිකෝ
ඒහිපස්සිකෝ
ඕපනයිකෝ
පච්චත්තං
වේදිතබ්බෝ
විඤ්ඤූහී ති.

සඟුන් ගුණ වන්දනාව

සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ,
උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ,
ඤායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ,
සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ,
යදිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි
අට්ඨපුරිසපුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවකසංඝෝ,
ආහුණෙය්‍යෝ,පාහුණෙය්‍යෝ, දක්ඛිණෙය්‍යෝ,
අංජලිකරණීයෝ ,අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සා’ති.

8 comments on “අපේ ගාථා …..

  1. මල්ලි මම ඔයාගේ ගථා කොපි කරා, අද හවස දහම් පාසලේ ළමයින්ට බෙදනවා. මම ඉන්නේ ඕමානයේ මම ලංකාවේ ළමයින්ට පොඩි දහම් පාසලක්‌ කරනවා. ළමයින 22ක් ඉන්නවා. බොහොම පින්. වෙලාවක් තිබුනොත් මට ඒ මිල් කරන්න. මේ බ්ලොග් ලියන එවුන් නො:1 අපතයෝ නිකන් කුණුහරුප ඕපාදුප ලියලිය ඉන්නවා. ඔය රත්තරං පුතෙක්. ඔයාට තෙරුවන් සරණයි.

  2. පින්ග්කිරීම: ගෙදරදී තෙරුවන් නැමදීම – අවබෝධයෙන් කරන්න | සදහම් දේශනා

ඔබ නොදු‍ටු ලොවක් වෙත ප්‍රතිචාරයක් සටහන් කරන්න ප්‍රතිචාරය අවලංගු කරන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )