සිගරටි ……

Advertisements

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක් ……

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්…
නෑති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්…
ඔබට මන් ආදරේ බව මේතරම්…
වෑටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා…
ඔය නෙතු හෑඩවු තරම්…
ඔබ පෙම් කෙරු තරම්…
අදහන්නත් බෑ කොහේ තිබුනදෝ මේතරම් ආදරේ…………….