ආදරෙයි මා ආදරෙයි දම්මි තවමත් ආදරෙයි – ගොලු හදවත

නුහුරු නුපුරුදු රහස පිළිබඳ මිහිර ආදරයයි කියා …. //

පවුරු බැඳ ගෙන සිතක වැජඹුනු

රසවතී නෑ කොයි ගියා … //

ආදරෙයි මම ආදරෙයි … //

දම්මි තවමත් ආදරෙයි

මහා පියකරු සිහින සිතුවමි මතුකලා රසබර හැගුමි

දයා වන්තය යොවුන් සිතිව්ලි

රස කලා ඹබෙ නෙත් කැලුමි … //

ආදරෙයි මම ආදරෙයි … //

සුගත් තවමත් ආදරෙයි

ආදරෙයි මම ආදරෙයි

සුගත් තවමත් ආදරෙයි

අසිරිමත් ලෙස ඇදුනු දේදුණු කලු වලාවෙන් යට වුනා

මිහිරියාව්ය අනේ දවසක

ඹබේ හදවත ගොලු උනා … //

ආදරෙයි මම ආදරෙයි … //

දම්මි තවමත් ආදරෙයි

ආදරය එක අතක ප්‍රේමය තව අතක මා මැදි වුනා

සාගරය ඇයි වේදනාවක

අහෝ හිතවත තනිවුනා … //

ආදරෙයි මම ආදරෙයි සුගත් තවමත් ආදරෙයි

ආදරෙයි මම ආදරෙයි දම්මි තවමත් ආදරෙයි

ආදරෙයි .. ආදරෙයි… ආදරෙයි…. ආදරෙයි ….

 

 

 

 

මල් මුතු ලැල් නිල් තුරු වැල් – සිංහල කැරෝකී

හීනයකි මට ආදරේ – සිංහල කැරෝකී

දෝතින් දෝතයි … – සිංහල කැරෝකී

මියුරු පෙමි මදිරාවේ – සිංහල කැරෝකී

මල් වැහි සීතල මල් වැස්සේ – සිංහල කැරෝකී

ඹරුවක පාවෙන රෑ ගන අදුරේ – සිංහල කැරෝකී