නීල දෑස පුරා ..සිහින ලො‍වෙන් පෙරා….

නීල දෑස පුරා
සිහින ලො‍වෙන් පෙරා
වෑහෙ කැලුම් නුරා
මා ඹබෙ පෙමිබරා

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

මිහිරි සුවද ඹබේ
මහද වතට එබේ
පෙරදි දිනෙක බවේ
ලදිමි මෙවන් සුවේ

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

නීල දෑස පුරා …. //

මාද ඹබද මෙසේ
දෙකොන දෙතැන වෙසේ
දිනක මෙලොව කුසේ
පතමි දිනන ලෙසේ

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

නීල දෑස පුරා ….