ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී …


ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී……
හද සන්තක විය අනුහස් ආසිරි ගී…..
ඔබ හමු වුවා……
මුව ගොළු වුවා….

ගග අද්දර පෙම් කැදවුම් රස දැහැනේ…..
ඉහ ඉද්දර සිටි ප්රවර්ථනා සිහිනේ…..
පිබිදුනි ආසා…..
ගිනිසිළු සේමා…..

මල්සර දුනුවර ලමැද හොවාල
ඉරණම පහස නිවා……
සන්සුන් වූ තරමින් නොසෙලෙනවද
ආලේ බැදී රන්දම්……

ඔබ හා ආයේ ආලේ පෑහී…. තුෂාර සුසුම් හොවා….
චමත්කාරයේ රන් රේකා අප
සැලෙන හදින් දුටුවා……
ඔබ හමුවුවා….
මුව ගොළුවුවා…..

ගග අද්දරදී තෙපුල් පවන් අතරේ
වන පුෂ්පිත මුව සුපුන් සිනා විසිරේ
මා හද රහසේ…..
බැදුනා පහසේ….

ගග දිය රැලි ඔබ නාඩන් කිසි දවසේ……
ගග දිය සුළි මැද උණුසුම් සුව ගැවසේ…..
ඔබ රුව චායා…..
සැගවේ පායා….