සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ අයදුම් කළ හැකි අවස්‌ථා 

1. විශ්‍රාම ගැනීමේදී – පුරුෂයකු නම් වයස අවුරුදු 55 සහ කාන්තාවක නම් වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වී සේවයෙන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසු ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කළ හැකිය. මෙහිදී ළඟම පිහිටි කම්කරු කාර්යාලයෙන් ලබාගත් “කේ” ආකෘති පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට එහි ෂෂ කොටස අවසානයට සේවය කරන ලද ආයතනය මඟින් සහතික කර “බී” කාඩ්පත සහ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්‌ ද සමඟ කම්කරු කාර්යාලයට භාරදෙන්න.

2. විවාහ හේතු මත සේවයෙන් ඉවත් වූ විට – සේවයෙන් ඉවත් වී මාස 03 ක්‌ ගතවීමට පෙර විවාහ වී ඇත්නම් හෝ විවාහ වී අවුරුදු 05 ක්‌ ගතවීමට ප්‍රථම සේවයෙන් ඉවත් වී ඇත්නම් එම කාන්තාවන්ට මේ යටතේ ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කළ හැකිය. එහිදී නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ “කේ” ආකෘති පත්‍රය “බී” කාඩ්පත, උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්‌, විවාහ ලියාපදිංචි කරන ලද විවාහ ලේකම් විසින් සත්‍ය පිටපතක්‌ බවට සහතික කරන ලද විවාහ සහතිකයේ පිටපතක්‌ හෝ අතිරේක දිස්‌ත්‍රික්‌ රෙජිස්‌ට්‍රාර් විසින් නිකුත් කරන විවාහ සහතිකය සහ විවාහය සිදුවී ඇති බවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් අනු අත්සන් කරන ලද ග්‍රාම නිලධාරි විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක්‌ ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවේ.

3. නැවතත් රැකියාවක්‌ කිරීමට නොහැකි වන ලෙස රෝගී වී එය කම්කරු කොමසාරිස්‌වරයා විසින් නිර්දේශ කළ වෛද්‍ය මණ්‌ඩලයක තහවුරු මත සේවයෙන් ඉවත් වූ විට – මෙහිදී සේවයේ තවදුරටත් යෙදිය නොහැකි බවට රජයේ ආරෝග්‍ය ශාලාවක වෛද්‍යවරයකුගෙන් “සෞඛ්‍ය 307” පෝරමය මඟින් නිකුත් කරන සහතිකයක්‌ කම්කරු කොමසාරිස්‌වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් “එච්” පෝරමයක්‌ ලබාගත හැක.

4. එතෙර පදිංචිය සඳහා ස්‌ථිර වීසා බලපත් ලබා විදේශ රටකට පදිංචියට යැමේදී – නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ “කේ” ආකෘති පත්‍රය “බී” කාඩ්පත, ස්‌ථිර වීසා බලපත්‍රය හා එහි ඡායා පිටපතක්‌ සහ ගමන් බලපත්‍රයේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්‌ කම්කරු කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

5. පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවෙන් ඉවත්ව රජයේ හෝ පළාත් පාලන සේවයේ හෝ ස්‌ථිර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත රැකියාවකට යැමේදී – නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ “කේ” ආකෘති පත්‍රය, “බී” කාඩ්පත, ස්‌ථිර වීසා බලපත්‍රය හා එහි ඡායා පිටපතක්‌ සහ පත්වීමේ ලිපිය මුල් පිටපත ඡායා පිටපතක්‌ ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

6. රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයන් සංස්‌ථාවන් බවට පත් කිරීම, සංස්‌ථාව වසා දැමීම, අතිරික්‌ත සේවකයන් ඉවත් කිරීම, ජනතාකරණය කිරීම, සමාගමක්‌ කිරීම නිසා සේවයෙන් ඉවත්වීම යන අවස්‌ථාවන්වලදී – මෙහිදී එම තත්ත්වය පැහැදිලි වන අයුරින් නිසි බලධාරියා, ඇපකරු හෝ පිරිස්‌ කළමනාකරු වෙතින් ලබාගත් ලිපියක්‌, නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ “කේ” ආකෘති පත්‍රය සහ “බී” කාඩ්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ පසු ප්‍රතිලාභ ගෙවීම දක්‌වා කාර්යභාරය –

* ඔබේ අයදුම්පතේ සඳහන් විස්‌තර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් තම ලේඛන සමඟ පරීක්‍ෂා කරනු ලැබේ.

* අයදුම්පතේ ඇති විස්‌තර තමන් වෙත ඇති ලේඛන හා නොගැලපේ නම් එම දෝෂය සඳහන් ලිපියක්‌ සමඟ අයදුම්පත නැවත සාමාජිකයා වෙත යවනු ලැබේ.

* අයදුම්පතේ සඳහන් විස්‌තර අදාළ ලෙAඛන සමඟ සැසඳේ නම් ප්‍රතිලාභ ගෙවන ලෙස දන්වමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත තීරණ ලිපියක්‌ නිකුත් කරනු ලැබේ. “කේ” ආකෘති පත්‍රය කම්කරු කාර්යාලය වෙත භාර දෙන අවස්‌ථාවේදී ලබාදෙන සාමාජික තොරතුරු සමඟ තම ජංගම දුරකථන අංකය ලබා දෙන සාමාජිකයන්ට තීරණ ලිපි අංකය සඳහන් කොට කෙටි පණිවිඩයක්‌ යොමු කරනු ලැබේ.

* එම තීරණ ලිපියේ දැක්‌වෙන විස්‌තර මහ බැංකුව විසින් පරීක්‍ෂාවට ලක්‌කොට මහ බැංකුවේ වාර්තා හා ගැලපේ නම් ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

මියගිය සාමාජිකයෙකුගේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නා අයුරු 

මියගිය සාමාජිකයා විසින් පසු උරුමකරුවෙකු නම් කර ඇතොත් නම් කළ අයට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත. එසේ පසු උරුමකරුවෙකු නම් කිරීමක්‌ මියගිය සාමාජිකයා විසින් කර නොමැති විට දේපළ උරුම නීතිය යටතේ උරුමකරුවන්ට ප්‍රතිලාභ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඒ සඳහා ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කරන්නන් සියලු දෙනාම “එල්” පෝරමය බැගින් සම්පූර්ණ කර අදාළ මියගිය සාමාජිකයාගේ අවසාන සේවා යෝජකයා ලවා සහතික කර පහත සඳහන් ලේඛනද සමඟ කම්කරු කොමසාරිස්‌වරයා වෙත ඉල්ලීමක්‌ කළ යුතුය. එහිදී සාමාජිකයාගේ මරණ සහතිකය, භාර්යාව අයදුම් කරන්නාගේ නම් විවාහ සහතිකය, දරුවන් සිටී නම් ඔවුන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය, දෙමාපියන් අයදුම් කරන්නේ නම් සාමාජිකයාගේ උප්පැන්න සහතිකය, බාල වයස්‌කරුවන් සඳහා භාරකරු පිළිබඳ විස්‌තර සහිත “එල්/3” පෝරමය සහ මියගිය සාමාජිකයාගේ පුද්ගල විස්‌තර ඇතුළත් “එල්/2” පෝරමය ග්‍රාම නිලධාරි හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලවා සහතික කළ යුතුය.

නිවාස ණය ලබාගත් සාමාජිකයෙකු ප්‍රතිලාභ ඉල්ලීමේ දී ක්‍රියා කළ යුතු පිළිවෙළ 

* නිවාස ණයක්‌ ඉල්ලුම් කර ඇති නමුත් එය ලබාගෙන නොමැති අවස්‌ථාවලදී –

* ණය දෙන ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කොට ඇති ශේෂ සහතිකයේ පිටපත් දෙකකින් යුක්‌තව “කේ” අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

* ලබාගත් නිවාස ණය ආපසු ගෙවා ඇති විට – ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කරන අවස්‌ථාව වන විට තමන් ලබාගත් ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා නිමාකර තිබේ නම් “නිවාස ණය ආකෘති 14” පිටපත් 04 ක්‌ නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කොට “කේ” අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

* ලබාගත් නිවාස ණය මුදලෙන් තවත් කොටසක්‌ ගෙවීමට ඉතිරිව ඇති විට මෙහිදී “නිවාස ණය ආකෘති අංක 14” පෝරමය පිටපත් 04 කින් යුතුව පුරවා, අදාළ ණය දෙන ආයතනයෙන් සහ ප්‍රදේශයේ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්‌ ලවා සහතික කර ගෙන “කේ” අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජික නම් සංශෝධනය කිරීම – 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කරනු ලබන්නේ Aලඊල්‍යල වාර්තා සම්පූර්ණ කිරීමෙන් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකව පවත්වාගෙන යන සාමාජික ගිණුම් ආරම්භ කරන්නේ අදාළ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් දායක මුදල් විස්‌තර ඉදිරිපත් කරන සී/සී 3 වාර්තාවල සේව්‍යයන් සඳහන් කරනු ලබන සාමාජික නම්වලිනි. මෙම වාර්තාවල සාමාජිකයන්ගේ නම් වැරදියට හා අසම්පූර්ණව සඳහන් කිරීම නිසා නිරන්තරයෙන් සාමාජිකයන්ගේ නම් සංශෝධනය කරමින් නිවැරදි කිරීමට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට සිදුව තිබේ.

සාමාජික ගිණුමක නම් වැරදියට සඳහන් වී ඇත්නම් එය නිවැරදිව කිරීම – 

මෙහිදී සාමාජිකයාගේ “බී” කාඩ්පතේ සහ ජාතික හැඳුනුම්පතේ සේව්‍යයා සහතික කළ ඡායා පිටපතක්‌ සමඟ අදාළ සාමාජික ගිණුම් අංකය යටතේ දායක මුදල් එවා ඇත්තේ සංශෝධනය සඳහා ඉල්ලුම් කරන නම අයත් සාමාජිකයා වෙනුවෙන් පමණක්‌ බවත් වැරදි නම හා නිවැරදි නම යන නම් දෙකින්ම හඳුන්වන්නේ එකම පුද්ගලයකු බවත් සහතික කරමින් නිවැරදි නම සඳහන් කර එම නමට සාමාජික ගිණුමේ නම සංශෝධනය කරන ලෙස ඉල්ලීමක්‌ අදාළ සේවායතනය මඟින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. මෙහිදී ජාතික හැඳුනුම්පතේ සංශෝධනයක්‌ නිසා හෝ උප්පැන්න සහතිකයේ සිදුකළ සංශෝධනයක්‌ නිසා සිදුවන නම් සංශෝධනයක්‌ නම් එම සංශෝධනය සනාථ කරමින් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්‌ විසින් නිකුත් කළ ලිපියේ හෝ අදාළ සංශෝධනය සහිතව නිකුත් කළ උප්පැන්න සහතිකයේ, සේවායතනය සහතික කළ පිටපතක්‌ සාක්‍ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තුළින් කාර්යක්‍ෂම සේවාවක්‌ සාමාජිකයන් වෙත ලබාදීම සඳහා සාමාජික ඔබගේ තොරතුරු නිරවද්‍යව පවත්වා ගැනීම සිදුකළ යුතුමය. මේ සඳහා සාමාජික ඔබගේත්, සේව්‍ය ආයතනවලත් ක්‍රියාශීලී සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය බවද සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විශේෂ ස්‌තුතිය – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අධිකාරි රූපා ධීරසිංහ මහත්මියට.

– ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

දිවයින පුවත්පතේ 05.09.2011 දින පළවූ ලිපියකි

 

සිංහල බෞද්ධ සියලු දෙනා ඇසිය යුතු දේශනයක්

බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සිංහල බෞද්ධ සියල්ලන්ම මෙම දේශනය ශ්‍රවණය කරන්න. මෙය දැනට වසර කිහිපයකට ඉහතදී පවත්වනු ලැබූ දේශනයකි. මෙ‍ම දේශකයා සිංහල බෞද්ධයින් වෙනුවෙන් විශාල ශාසනික මෙහෙවරක යෙදෙන අශෝක මැණික්ගොඩ මහතාය. අපගේ ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් ඹබ කරන්නා වූ මහගු කාර්ය තවදුරටත් කරගෙන යාමට ‍ඹබට ශක්තිය ලැබේවා ! තෙරුවන් සරණයි !

Read more: http://sinhalabuddhist.com/2011/09/muladharmavadhin/#ixzz1XBHvyutL
Under Creative Commons License: Attribution

1 වැනි කොටස

2 වැනි කොටස

3 වැනි කොටස

4 වැනි කොටස

5 වැනි කොටස

6 වැනි කොටස

7 වැනි කොටස