මා ප්‍රාර්ථනා ආශාවෝ ආරාධනා ඇසුනාදෝ …

මා ප්‍රාර්ථනා ආශාවෝ
ආරාධනා ඇසුනාදෝ
පෙර ආත්මයේ පැතුවාදෝ
මේ ආත්මයේ හමුවේදෝ …….//

දිලි දිලි දිලිසී නුරා කැන් දිලේ
සැලි සැලි සැලි දෙතොලේ සිනාකැන් සැලේ
රැදි රැදි රැදි තුරුලේ වෙලී පෙම් බඳෙ
බැඳි බැඳි බැඳි වැසෙමී සදාකල් ප්‍රියේ
මනහාරී වනරේඛා යායේ පාවේ
මධුලෝලී බිඟු රෑනේ පෙම් ගී රාවේ

මා ප්‍රාර්ථනා….

පෙණ රැලි රැලි විහිදී පැතුම් සාගරේ
දිය සුළි සුළි කැරකී හැඟුම් යා කරේ
රස සිතුවිලි අතරේ සුපෙමි මාවතේ
ඔබ අතගෙන ලෙවමී යොවුන් ජීවිතේ
රසකාමී අනු‍රාගී වූ පෙම් ලෝකේ
මධුරාවී ඔබ මාගේ මේ සංසාරේ

මා ප්‍රාර්ථනා….