ධම්මපදය – සිංහල තේරුම සහිතව

ගාථාව
අප්පකා තේ මනුස්සේසූ,
යේ ජනා පාරගාමිනො
අථායං ඉත‍රා පජා,
තීරමේවානුධාවතී

සිංහල තේරුම
යමි ජනතාවක්
(සසර සයුර තරණය කොට )
පරතෙරට යත්ද ඹවුහු අල්පයහ.
සෙසු සියලු ජනතාවෝ නැවත
මෙතෙර බලා පැමිණෙත්.

ගාථාව
දීඝා ජාගරතෝ රත්තී,
දීඝං සන්තස්ස යෝජනං
දීඝෝ බාලානං සංසාරෝ,
සද්ධම්ම අවිජානතං

සිංහල තේරුම
නිදිවරන්නාට රැය දිග ය.
ගමන් විඩා සහිතව ඇවිදින්නා හට යොදුන දිග ය.
සද්ධර්මය අවබෝධ නො කරන්නා වූ මෝඩයා හට සසර දිග ය.

ගාථාව
‍චරං චේ නාධිගච්ජෙය්‍ය,
සෙය්‍යං සදිසමත්තනො
ඒකචරියං දළ්හං කයිරා,
නත්ථි බාලේ සහායතා

සිංහල තේරුම
තමන්ට (ගුණ වශයෙන් ) වඩා උසස්
හෝ සමාන හෝ පුද්ගලයෙකු ඉදින්
නො ලබන්නෙ නමි තනිව හැසිරීම දැඩිව කළ යුතුය.
සහායට බාලයෙකු නො ගත යුතු ය.

ගාථාව
පුත්තාමත්ථි ධනමිමත්ථී,
ඉති බාලෝ විඤ්ඤති
අත්තා හි අත්තනො නත්ථී,
කු‍තෝ පුත්තා කුතෝ ධනං

සිංහල තේරුම
“මාගේ පුත්තු ඇත, මාගේ ධනය ඇත ”
යැයි මෙසේ මෝඩයා ඒ පිළිබදව ම වෙහෙසයි.
තමා වත් තමාට නැති කල (තම පිහිටට )
පුත්තු කොයින්ද ? ධනය කොයින්ද ?

හිම ‍රේණු වැටෙනා සීතලේ …

හිම ‍රේණු වැටෙනා සීතලේ
නෙත ගාව රදවා ආදරේ..
සුදු සේල සුළ‍ඟේ පා කලේ
ඔබ නේද මාගේ බිසෝ..

රන් තෝඩු සැලෙනා රාවයේ
සිත ගාව බැන්ඳු මාලි‍ගේ
රතු රෝස යහනා සෑ‍දුවේ
මට නේද මගෙ මල් සරෝ..

මදු පානයක් සේ ගෑවිලා
යනවා ද දෙතොලේ ගෑවිලා..
ගැ:මනමාලයන්ගේ චේතනා
නොකියා ද පාලා සිනා..

හිමරේණු වැටෙනා…//

මුතු මාලයක් සේ යාවුනේ
අපි ආත්ම ගණනේ පෑ‍ සෙනේ..
මනමාලියන්ගේ චේතනා
පවසාවි දෑසේ ලතා..

රන්තෝඩු සැලේනා…//

රුවන් වලා විමානේ – සිංහල කැරෝකී

රුවන් වලා විමානේ
සිරී යහනාවෝ දුටුවාදෝ…
දෝතින් ඔබේ අරගන්න මා
සතපන්න ඒ යහනාවේ
රුවන් වලා විමානේ
සිරී යහනාවෝ දුටුවාදෝ….