මාගේ මතකේ ඔබේ රුව ඇඳේ

මාගේ මතකේ ඔබේ රුව ඇඳේ…

සුහද මා ජීවීතේ ඔබ සතුයි…

ඔබේ සුවඳ මන මත් කරයි…

ඔබ මා හදේ සැරි සරයි……